Evalueringer og undersøgelser

På AAU laves der systematiske undersøgelser, der belyser de studerendes oplevelse af undervisningen, opbygning og indhold af semestret og uddannelsens forløb. Endvidere undersøges de studerendes oplevelse af studiemiljøet (studiemiljøundersøgelsen) samt de dimitterede studerendes oplevelse af sammenhængen mellem den gennemførte uddannelse og deres erfaringer på arbejdsmarkedet (dimittendundersøgelsen).

Undersøgelsernes resultater giver uddannelsesledelsen informationer, der bruges i det løbende kvalitetsarbejde på AAU. Du kan læse mere om de forskellige undersøgelser i det nedenstående.

 • +

  Evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

  Al undervisning på universitetets uddannelser evalueres af de studerende. Derudover evaluerer de studerende hele semesteret og hele uddannelsen og progressionen heri.

  Systematiske evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser er et afgørende parameter med henblik på at sikre de studerendes indflydelse på og input til udviklingen af kvaliteten i deres uddannelse, ligesom evalueringerne sammen med andre data udgør vigtig ledelsesinformation.

  Du kan finde studienævnenes semester- og uddannelsesevalueringer samt planer for evalueringer her

 • +

  Studiemiljøundersøgelser

  Studiemiljøet sætter rammerne for studerendes dagligdag og har en væsentlig betydning for læring og trivsel. Den vigtigste kilde til viden om studiemiljøet og dertilhørende forbedringspotentialer er de studerende.

  Systematisk indsamling af viden om studiemiljøet foregår på flere forskellige måder:

  • Decentrale undersøgelser: Vurderinger af studiemiljøet indgår som en del af de evalueringer af studieaktiviteter iht. semestret, som de studerende får tilsendt efter hvert endt semester. Her skal de studerende vurdere det fysiske æstetiske, psykiske og digitale studiemiljø. Resultaterne fra evalueringerne behandles i uddannelsernes studienævn, der efterfølgende skal sikre, at resultaterne inddrages i planlægningen af det efterfølgende semester og den generelle udvikling af uddannelsen.
   Siden 2020 er der udarbejdet standardiserede spørgsmål til studiemiljøet, hvormed alle uddannelser stiller et minimum af ens spørgsmål. De kvantitative resultater fra de standardiserede studiemiljøspørgsmål indsamles på institutniveau. Disse data bruges efterfølgende til at lave en rapport på fakultets-, campus- og institutionsniveau. Denne rapport erstatter de tidligere centrale undersøgelser. 

  • Centrale undersøgelser: AAU har indtil 2020 suppleret de decentrale målinger med en central måling til alle studerende med særligt udvalgte spørgsmål, der bl.a. omhandlede studiemiljøet. De enkelte områder var udvalgt på baggrund af særlige fokusområder, som ledelsen vurderede, var centrale at ’tage temperaturen på’, eller på baggrund af et ønske om at vide, hvordan de studerende havde taget imod de forbedringstiltag, der var iværksat på tværs af uddannelserne. De centrale målinger er foretaget i 2011, 2013, 2014 og 2016.

  Du kan læse mere om studiemiljøundersøgelser på studiemiljøhjemmesiden


  Studiemiljøundersøgelser

 • +

  Dimittendundersøgelser

  Dimittendundersøgelserne afdækker dimittendernes beskæftigelsesmønstre efter endt studie, deres vurdering af uddannelsens kvalitet og meget mere. Viden fra disse undersøgelser bruger uddannelsesledelserne på AAU i forbindelse med selvevaluering og kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne. Dimittendundersøgelserne udarbejdes på uddannelses-, fakultets-, campus- og institutionsniveau.

  Du kan finde dimittendundersøgelserne her