Evalueringer og undersøgelser

På AAU laves der systematiske undersøgelser, der belyser de studerendes oplevelse af undervisningen, opbygning og indhold af semestret og uddannelsens forløb. Endvidere undersøges de studerendes oplevelse af studiemiljøet (studiemiljøundersøgelsen) samt de dimitterede studerendes oplevelse af sammenhængen mellem den gennemførte uddannelse og deres erfaringer på arbejdsmarkedet (dimittendundersøgelsen).

Undersøgelsernes resultater giver uddannelsesledelsen informationer, der bruges i det løbende kvalitetsarbejde på AAU. Du kan læse mere om de forskellige undersøgelser i det nedenstående.

 • +

  Evaluering af studiestart, studieaktiviteter, studiemiljø og uddannelsesforløb

  Al undervisning på universitetets uddannelser evalueres af de studerende. Derudover evaluerer de studerende alle studieaktiviteter og hele uddannelsesforløbet og progressionen heri. Endvidere indgår vurderinger af studiemiljøet som en del af de evalueringer, som de studerende får tilsendt.

  Systematiske evalueringer af studiestart, studieaktiviteter, studiemiljø og uddannelsesforløb er et afgørende parameter med henblik på at sikre de studerendes indflydelse på og input til udviklingen af kvaliteten i deres uddannelse, ligesom evalueringerne sammen med andre data udgør vigtig ledelsesinformation.
   

  Du kan finde institutternes evalueringer af studieaktiviteter samt planer for evalueringer her

  Der kan læses mere om studiemiljøundersøgelser nedenstående.

 • +

  Studiemiljøundersøgelser

  AAU's studiemiljøundersøgelse

  Resultater iht. AAU's interne studiemiljøundersøgelse indsamles systematisk via de studerendes evalueringer af forårssemestret, hvor der spørges ind til det psykiske, fysiske, æstetiske og digitale studiemiljø samt til oplevelser af krænkelser og/eller diskrimination. Resultaterne på uddannelsesniveau behandles i studienævnet, og informationen om forbedringspotentialer gives videre til de relevante aktører, der har ansvar og mulighed for at handle på det. 

  Der udarbejdes derudover en rapport med resultaterne på hhv. fakultets-, campus- og institutionsniveau. Rapporten behandles i Studiemiljørådet og Det Strategiske Uddannelsesråd mhp. at drøfte identificerede opmærksomhedspunkter på tværs af fakulteter og campusser, der eventuelt kan give anledning til indsatser på institutionsniveau. Samtidig kan en sammenligning af resultaterne også synliggøre, hvor de studerende i særlig grad oplever et godt studiemiljø. Denne viden er vigtig ift. at fastholde de gode oplevelser af studiemiljø og til inspiration for andre uddannelser, institutter og fakulteter.

  Danmarks Studieundersøgelse

  Som supplement til AAU's egne undersøgelser ser AAU også på resultaterne fra Uddannelses- og Forskningsministeriets undersøgelse 'Danmarks Studieundersøgelse'. Denne undersøgelse består bl.a. af de to spørgsmålsmoduler 'Uddannelseszoom' og 'Læringsbarometer', hvori der også findes studiemiljørelaterede spørgsmål. Et par af resultaterne fra Uddannelseszoommodulet indgår også som indikatorer i kvalitetssystemet (kvalitetsområde 2 og 4). 

 • +

  Dimittendundersøgelser

  Dimittendundersøgelserne afdækker dimittendernes beskæftigelsesmønstre efter endt studie, deres vurdering af uddannelsens kvalitet og meget mere. Viden fra disse undersøgelser bruger uddannelsesledelserne på AAU i forbindelse med selvevaluering og kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne. Dimittendundersøgelserne udarbejdes på uddannelses-, fakultets-, campus- og institutionsniveau.

  Du kan finde dimittendundersøgelserne her