Institutionsakkreditering

D. 21. juni 2018 blev AAU tildelt en positiv institutionsakkreditering. Danmarks Akkrediteringsråd har således vurderet, at AAU samlet set har et etableret kvalitetssystem, der er i stand til løbende og systematisk at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.

I det nedenstående kan du bl.a. læse mere om formålet med institutionsakkreditering og om AAU's tidligere og kommende institutionsakkrediteringsproces.

 • +

  Formålet med institutionsakkreditering

  Institutionsakkrediteringens sigte er at afdække, om institutionen samlet set har et etableret kvalitetssystem, der er i stand til løbende og systematisk at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans. Kvalitetssystemet skal være velbeskrevet, veldokumenteret og fungere i det daglige arbejde.

 • +

  Generelt om institutionsakkrediteringsprocessen

  Akkrediteringsprocessen forløber i fire faser:

  FORBEREDENDE FASE

  • Opstartsdialog med institutionen
  • Nedsættelse og uddannelse af akkrediteringspanel
    

  DOKUMENTATION

  • Selvevalueringsrapport udarbejdes
  •    1. besøg. Fokus på det overordnede system.
  •    2. besøg. Fokus på audit trails
    

  AFRAPPORTERING

  • Udkast til akkrediteringsrapport
  • Høring på institution
  • Akkrediteringsrapport sendes til Akkrediteringsrådet
    

  AFGØRELSE OG OPFØLGNING

  • Akkrediteringsrådets afgørelse
  • Mulighed for opfølgningsmøde 
    

  AFGØRELSE OG KONSEKVENSER

  Der er mulighed for at få følgende afgørelser på ansøgning om institutionsakkreditering med dertilhørende konsekvenser:

  Positiv akkreditering: Universitetet har mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt, samt foretage justering af eksisterende uddannelser. Uddannelsesakkreditering bortfalder.

  Betinget positiv akkreditering: Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen. Akkrediteringsrådet fastsætter en plan for opfølgning.

  Afslag: Universitetet kan ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud. Eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan.

 • +

  Institutionsakkreditering af AAU 2023

  I 2023 skal AAU igennem 2. runde af institutionsakkreditering. Processen ser således ud:

  Proces for institutionsakkreditering 2. runde

  AAU skal fremsende en institutionsrapport til Akkrediteringsinstitutionen i februar 2023. Institutionsrapporten skal bestå af følgende elementer:

  Systembeskrivelse 
  Denne skal beskrive systematikken i kvalitetsarbejdet med fokus på hvilke aktiviteter og elementer, der indgår i kvalitetsarbejdet, og hvilke sammenhænge der er i arbejdet. Systembeskrivelsen skal udelukkende bestå af en redegørelse uden dokumenterende bilag. Den skal indeholde følgende beskrivelser:

  • Organisering af kvalitetssikringsarbejdet
  • Hovedelementer og mekanismer i kvalitetssystemet 
  • Sikring af videngrundlaget 
  • Sikring af niveau, indhold og tilrettelæggelse 

  Selvevaluering 
  Selvevalueringen skal tage udgangspunkt i de overvejelser, der ligger bag indretningen af AAU's kvalitetsarbejde:

  • Hvad er baggrunden for, at vi har tilrettelagt kvalitetsarbejdet, som vi har?
  • Hvilke prioriteringer ligger bag, herunder valget af central eller decentral organisering?
  • Hvordan hænger det sammen med den måde, AAU ser sig selv på som uddannelsesinstitution, AAU's strategi og de rammer og ressourcer, som AAU fungerer med? 
  • Hvordan er sammenhængen mellem systematikken i arbejdet og AAU's kvalitetskultur?

  Derudover skal der redegøres for AAU's overvejelser over kvalitetsarbejdets styrker, svagheder og udviklingsmuligheder:

  • Hvor godt synes vi, vores praksis fungerer?
  • Hvor har vi især styrker, og er der områder, hvor vi gerne ville være stærkere?
  • Hvor ser vi udviklingsmuligheder, og har vi tænkt over konkrete udviklingsretninger?

   

  Vejledningen til institutionsakkreditering

  Danmarks Akkrediteringsinstitutions har lavet en vejledning til institutionsakkreditering, der er en udmøntning
  af reglerne for institutionsakkreditering i Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser (BEK nr. 853 af 12/08/2019). Vejledningen vil også være et vigtigt redskab for akkrediteringspanelerne, idet de i deres vurderinger af en institutions kvalitetssarbejde skal tage udgangspunkt i udmøntningen af kriterierne.

  Du kan finde vejledningen her. 

 • +

  Tidligere akkrediteringsprocesser på AAU (2015-2016 og 2017-2018)

  Første akkrediteringsproces på AaU (2015-2016)
   

  INDSENDELSE AF RAPPORT

  AAU  indsendte d. 4. maj 2015 selvevalueringsrapporten, der lå til grundlag for universitetets ansøgning om institutionsakkreditering. AAU's selvevalueringsrapport beskrev overordnet universitetets kvalitetssystem, kvalitetsarbejde og kvalitetskultur.


  Du kan læse Aalborg Universitets selvevalueringsrapport her
   

  FØRSTE PANELBESØG

  Før hver institutionsakkreditering nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel med eksterne medlemmer. Akkrediteringspanelet har en formand, der er ansvarlig for dets arbejde. Derudover skal panelet tilsammen have ekspertise inden for kvalitetssikring på institutionsniveau samt inden for det videregående uddannelsesområde generelt og relevante arbejdsmarkedsforhold. Det skal bestå af nationale og internationale eksperter og en studenterrepræsentant fra en sammenlignelig institution.

  Det nedsatte akkrediteringspanel for AAU's institutionsakkrediteringsproces kom på sit første besøg d. 23. og 24. juni 2015, hvor de holdt møder med både institutionens øverste ledelse, repræsentanter for andre ledelsesniveauer, undervisere, studerende, repræsentanter for aftagerpaneler samt administrativt personale. 

  Du kan se programmet for panelets første besøg her


  ANDET PANELBESØG

  I juli orienterede akkrediteringspanelet om hvilke audit trails, som panelet ville have fokus på ved andet besøg. Det kunne eksempelvis være en bestemt problemstilling belyst på tværs af uddannelser eller fagområder eller en dybdegående undersøgelse af en enkelt eller grupper af uddannelser. Formålet var at se konkrete eksempler på, hvordan universitetets kvalitetssystem fungerer i praksis. AAU skulle aflevere dokumentationsmateriale i begyndelsen af september.

  Du kan se de udvalgte audit trails her

  Andet panelbesøg foregik den 5., 6. og 7. oktober 2015 og omfattede møder med ledelser på forskellige organisatoriske niveauer, undervisere og studerende samt øvrige medarbejdere på de uddannelser, der var udpeget til at indgå i de fastsatte audit trails.

  Du kan se programmet for panelets andet besøg her
   

  HØRING

  På baggrund af akkrediteringspanelets analyse og vurdering af det samlede dokumentationsmateriale (herunder universitetets selvevalueringsrapport, de forskellige møder under de to besøg og audit trails), foretog panelet en vurdering af de enkelte kriterier og en helhedsvurdering af AAU's kvalitetssystem og praksis. Panelet sendte deres akkrediteringsrapport i høring på AAU fra d. 17. februar til d. 16. marts 2016.

  Du kan læse panelets udkast til akkrediteringsrapport her

  Du kan læse Aalborg Universitets høringssvar her

  Du kan læse bilag til Aalborg Universitets høringssvar her
   

  AFGØRELSE

  Akkrediteringsrådet traf afgørelse om institutionsakkreditering af AAU på baggrund af panelets akkrediteringsrapport. Danmarks Akkrediteringsråd tildelte på et møde d. 22. juni 2016 AAU en betinget positiv institutionsakkreditering.

  Du kan læse institutionsakkrediteringsrapporten for Aalborg Universitet her
   

  Genakkrediteringsprocessen på AaU (2017-2018)

  Efter modtagelsen af en betinget positiv institutionsakkreditering i juni 2016 arbejdede AAU målrettet med at forbedre de forhold, der lå til grund for den betingede positive akkreditering. Nye politikker og procedurer i forhold til at forbedre det eksisterende kvalitetssystem blev løbende udviklet, drøftet og revideret. I det nedenstående kan du læse om genakkrediteringsprocessen, der ledte frem mod den positive akkreditering af AAU. 
   

  INDSENDELSE AF RAPPORT

  AAU  indsendte d. 16. august 2017 den supplerende selvevalueringsrapport. Rapporten er et supplement til den første rapport, som AAU sendte til Danmarks Akkrediteringsinstitution i 2015 i forbindelse med den første akkrediteringsproces. Den supplerende rapport indeholdte hovedsageligt en beskrivelse af de mange tiltag, som universitetet havde foretaget for imødegå akkrediteringspanelets kritik fra juni 2016.

  Du kan læse Aalborg Universitets supplerende selvevalueringsrapport her 
   

  FØRSTE PANELBESØG

  Panelets første besøg var d. 26. september 2017, hvor de mødtes med rektoratet og fakulteternes prodekaner for uddannelse. 

  Med afsæt i første panelbesøg besøg og den supplerende selvevalueringsrapport udvalgte panelet d. 28. september 2017 en række emnebestemte audit trails. Disse audit trails var udgangspunktet for panelets andet besøg. 

  Du kan se de udvalgte audit trails her
   

  ANDET PANELBESØG

  Panelets andet besøg var d. 20.-22. november 2017, hvor første besøgsdag blev afholdt på Campus København og de to sidste dage var på Campus Aalborg. På dette andet besøg mødtes panelet med ledere, undervisere og studerende samt eksterne faglige eksperter og aftagere, der har relation til de uddannelser, der var udpeget til at indgå i de fastsatte audit trails. Møderne havde til formål at give panelet et grundlag for at kunne vurdere, om kvalitetssystemet og de beskrevne processer var velfungerende i praksis. 

  Du kan se programmet for panelets andet besøg her
   

  HØRING

  På baggrund af akkrediteringspanelets analyse og vurdering af det samlede dokumentationsmateriale (herunder universitetets supplerende selvevalueringsrapport, de forskellige møder under de to besøg og audit trails), foretog panelet en vurdering af AAU's kvalitetssystem og praksis på de områder, der under sidste akkrediteringsproces gav anledning til en betinget institutionsakkreditering. Panelet sendte deres akkrediteringsrapport i høring på AAU fra d. 1. marts 2018 og 15 arbejdsdage frem.

  AFGØRELSE

  Med afsæt i panelets akkrediteringsrapport tildelte Akkrediteringsrådet AAU en positiv institutionsakkreditering på rådets møde d. 21. juni 2018. 

  Du kan læse afgørelsesbrevet og institutionsakkrediteringsrapporten for Aalborg Universitet her 

  Du kan læse den engelske version af afgørelsesbrevet her 

 • +

  Om Danmarks Akkrediteringsinstitution og Akkrediteringsrådet

  Danmarks Akkrediteringsinstitution

  Akkrediteringsinstitution har til formål at skabe et gennemsigtigt og sammenhængende uddannelsesmarked til gavn for både studerende, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarked. Det sker gennem akkrediteringer af både uddannelsesinstitutioner og enkelte uddannelsesinstitutioner, hvor kvalitet og relevans er i fokus. I forbindelse med den nye akkrediteringslov, der trådte i kraft den 1. juli 2013, fik Danmarks Akkrediteringsinstitution sit nuværende navn. Samtidig blev institutionsakkrediteringer indført, og Danmarks Akkrediteringsinstitution blev faglig operatør på akkrediteringsopgaven knyttet til alle videregående uddannelsesinstitutioner. Tidligere havde institutionen kun akkrediteret universitetsuddannelser.

  Både institutions- og uddannelsesakkrediteringer gennemføres af Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med at panel af eksperter, der er nedsat så panelmedlemmernes profiler matcher den uddannelse eller institution, der skal akkrediteres. Forløbet munder ud i en akkrediteringsrapport, der indeholder en afdækning af kvalitet, kvalitetssikring og relevans på uddannelsen eller uddannelsesinstitutionen. Rapporten danner herefter beslutningsgrundlag for afgørelsen om akkreditering, der træffes af Akkrediteringsrådet som selvstændig enhed og beslutningsmyndighed. 

  Du kan læse mere om Danmarks Akkrediteringsinstitution her
   

  Akkrediteringsrådet

  Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af udbud, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Rådets afgørelser træffes på baggrund af en faglig helhedsvurdering og indstilling samt rapport udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitutions konsulenter.

  Akkrediteringsrådet har ni medlemmer. Tilsammen har rådet en bred viden og erfaring inden for kvalitetssikring, videregående uddannelse, forskning, udviklingsbasering og arbejdsmarkedsforhold for dimittender. Derudover skal mindst et medlem have international erfaring med akkreditering.

  Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden og de resterende medlemmer med undtagelse af  studenterrepræsentanterne. De udpeges i stedet efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelser og råd for videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formanden og medlemmerne kan højest sidde i rådet i otte år fordelt på to udpegningsperioder. Studenterrepræsentanter kan dog højest sidde i rådet i to år fordelt på to udpegningsperioder.

  Du kan læse mere om Akkrediteringsrådet her