AAU Kvalitetsnetværk

AAU kvalitetsnetværk er et uformelt netværk for de medarbejdere på AAU, der arbejder med kvalitetssikring og -udvikling. I nedenstående kan du bl.a. læse mere om netværkets formål, mødeform og hvilke temaer netværket behandler. 

 • +

  Hvad er formålet med AAU Kvalitetsnetværk?

  Netværket har overordnet til formål, via videndeling, at arbejde mod en fælles forståelse for og indsigt i kvalitetsarbejde udført på alle niveauer på AAU. En sådan fælles forståelse skal være med til at skabe fundamentet for, at AAU har et velfungerende kvalitetssystem, der indgår som en naturlig del af og hjælperedskab i udførelsen af et sammenhængende kvalitetsarbejde på AAU.

  Netværket skal også være et understøttende forum for kvalitetskulturen ved AAU. Et forum, hvor netværket via dialoger får mulighed for at koble AAU's overordnede rammer for kvalitetsarbejdet med lokale kvalitetsprocesser og faglige værdier. Ved at fokusere på åbenhed omkring de udfordringer, som kvalitetsarbejdet kan medføre, bidrager netværket med input til udformningen af kvalitetsarbejdet på tværs af organisationen.

  Netværket skal også betragtes som en kapacitetsopbygning af viden vedrørende AAU's kvalitetsarbejde i organisationen.

 • +

  Hvem deltager i netværket?

  Strategi og Kvalitet (Studieservice) er tovholder for kvalitetsnetværket og understøtter dette administrativt ved bl.a. at arrangere møder i dialog med deltagerne.

  Netværket er et åbent netværk, hvor alle TAP- og VIP-medarbejdere, der i det daglige arbejder med kvalitet og relevans på de forskellige uddannelser, studienævn, institutter og fakulteter, er velkomne til at deltage.

  Det forventes, at alle, der deltager i møder m.v., er indstillet på aktiv deltagelse som en forudsætning for netværkets succes, videndeling med øvrige deltagere samt at bidrage med oplæg, hvis relevant.

  Deltagerne kan variere fra gang til gang, da temaerne for de enkelte møder kan være relevante for forskellige medarbejdergrupper.

 • +

  Hvor ofte er der møder?

  Der afholdes 4-5 møder om året, der vil være fordelt hen over de to semestre. Temaerne for møderne vil så vidt muligt blive valgt, så de passer ind i kvalitetsarbejdets årshjul, så de er aktuelle og relevante på tidspunktet for afholdelsen.

  Planlagte møder i 2021:

  • 14. januar 2021: Årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering
  • 7. april 2021: Det justerede kvalitetssystem, version 2021 og implementerings planen herfor
  • 23. august 2021
  • 18. november 2021
 • +

  Hvordan er mødeformen?

  Der vil på hvert møde være en rammesættende del, hvor Strategi og Kvalitet vil informere om emner inden for AAU's kvalitetssystem eller kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser generelt. Derudover vil der være en videndelingsdel, hvor temaerne vil blive videndelt ofte i form af oplæg lavet af medarbejdere fra uddannelserne med efterfølgende drøftelser i grupper. 

  Derudover vil der afslutningsvis (efter behov) være et kort nyhedspunkt på dagsorden, hvor Strategi og Kvalitet vil informere om nyt siden sidste møde.

 • +

  Hvilke temaer behandles på møderne?

  Der vil være fastlagt konkrete temaer for hvert møde, og deltagerne på møderne vil selv være inputgivere til de kommende temaer.

  Relevante emner kunne være; selvevalueringsprocessen, evalueringer generelt, dimittendundersøgelser, studienævnsrapporter og konkrete nøgletal, studiemiljø osv.

  Det konkrete indhold og dagsorden til det kommende møde kan ses på tilmeldingsportalen ca. en måned før mødet her: Kursusportalen

 • +

  Hvordan tilmelder jeg mig til møderne?

 • +

  Referater fra møderne

 • +

  Historik og kommissoriet for netværket

  Netværket er opstartet i september 2019 i forbindelse med gennemførte evalueringsworkshops i fase 1 af projektet ”Evaluering og udvikling af kvalitetssystemet”. Der blev på de gennemførte workshops oplevet et behov for mere viden og flere kompetencer inden for arbejdet med kvalitet og relevans af Aalborg Universitets uddannelser og givet udtryk for ønsket om et forum til brug for videndeling og erfaringsudveksling inden for kvalitetsarbejdet.
   

  Kommissoriet for kvalitetsnetværket kan ses her