AAU Kvalitetsnetværk

AAU kvalitetsnetværk er et uformelt netværk for de medarbejdere på AAU, der arbejder med kvalitetssikring og -udvikling. I nedenstående kan du bl.a. læse mere om netværkets formål, mødeform og hvilke temaer netværket behandler. 

 • +

  Hvad er formålet med AAU Kvalitetsnetværk?

  Netværket har overordnet til formål, via videndeling, at arbejde mod en fælles forståelse for og indsigt i kvalitetsarbejde udført på alle niveauer på AAU. En sådan fælles forståelse skal være med til at skabe fundamentet for, at AAU har et velfungerende kvalitetssystem, der indgår som en naturlig del af og hjælperedskab i udførelsen af et sammenhængende kvalitetsarbejde på AAU.

  Netværket skal også være et understøttende forum for kvalitetskulturen ved AAU. Et forum, hvor netværket via dialoger får mulighed for at koble AAU's overordnede rammer for kvalitetsarbejdet med lokale kvalitetsprocesser og faglige værdier. Ved at fokusere på åbenhed omkring de udfordringer, som kvalitetsarbejdet kan medføre, bidrager netværket med input til udformningen af kvalitetsarbejdet på tværs af organisationen.

  Netværket skal også betragtes som en kapacitetsopbygning af viden vedrørende AAU's kvalitetsarbejde i organisationen.

 • +

  Hvem deltager i netværket?

  Kvalitet og Analyse (Studieservice) er tovholder for kvalitetsnetværket og understøtter dette administrativt ved bl.a. at arrangere møder i dialog med deltagerne.

  Netværket er et åbent netværk, hvor alle TAP- og VIP-medarbejdere, der i det daglige arbejder med kvalitet og relevans på de forskellige uddannelser, studienævn, institutter og fakulteter, er velkomne til at deltage.

  Det forventes, at alle, der deltager i møder m.v., er indstillet på aktiv deltagelse som en forudsætning for netværkets succes, videndeling med øvrige deltagere samt at bidrage med oplæg, hvis relevant.

  Deltagerne kan variere fra gang til gang, da temaerne for de enkelte møder kan være relevante for forskellige medarbejdergrupper.

 • +

  Hvor ofte er der møder?

  Der afholdes ca. 4 møder om året. Temaerne for møderne vil så vidt muligt blive valgt, så de passer ind i kvalitetsarbejdets årshjul, så de er aktuelle og relevante på tidspunktet for afholdelsen.

  Planlagte møder i 2023:

  • 9. marts 2023 kl. 12 - 15 
  • 3. maj 2023 kl. 12 - 15 
  • 5. oktober 2023 kl. 12 - 15 

   

 • +

  Hvordan er mødeformen?

  Der vil på hvert møde være en rammesættende del, hvor Kvalitet og Analyse vil informere om emner inden for AAU's kvalitetssystem eller kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser generelt. Derudover vil der være en videndelingsdel, hvor temaerne vil blive videndelt ofte i form af oplæg lavet af medarbejdere fra uddannelserne med efterfølgende drøftelser i grupper. 

  Derudover vil der afslutningsvis (efter behov) være et kort nyhedspunkt på dagsorden, hvor Kvalitet og Analyse vil informere om nyt siden sidste møde.

 • +

  Hvilke temaer behandles på møderne?

  Der vil være fastlagt konkrete temaer for hvert møde, og deltagerne på møderne vil selv være inputgivere til de kommende temaer.

  Relevante emner kunne være; uddannelsesevaluering- og kvalitetsrapporteringsprocessen, evalueringer generelt, dimittendundersøgelser, datapakke og konkrete nøgletal, studiemiljø osv.

  Det konkrete indhold og dagsorden til det kommende møde kan ses i mødeindkaldelsen. 

 • +

  Hvordan tilmelder jeg mig til møderne?

  Tilmelding til netværksmøderne foregår fra og med 2022 ikke længere via AAU’s kursusside Plan2Learn.

  Hvis du tidligere har deltaget i kvalitetsnetværkets møder, modtager du automatisk en kalenderinvitation til fremtidige møder. Har du ikke tidligere deltaget, men ønsker deltagelse i mødet, kan du sende en mail til: kvalitet@adm.aau.dk

 • +

  Referater fra møderne

 • +

  Historik og kommissoriet for netværket

  Netværket er opstartet i september 2019 i forbindelse med gennemførte evalueringsworkshops i fase 1 af projektet ”Evaluering og udvikling af kvalitetssystemet”. Der blev på de gennemførte workshops oplevet et behov for mere viden og flere kompetencer inden for arbejdet med kvalitet og relevans af Aalborg Universitets uddannelser og givet udtryk for ønsket om et forum til brug for videndeling og erfaringsudveksling inden for kvalitetsarbejdet.
   

  Kommissoriet for kvalitetsnetværket kan ses her