Inspirationsmateriale til kvalitetsarbejdet

På denne side kan du finde diverse inspirationsmaterialer inden for forskellige kvalitetstemaer. Der lægges løbende nyt materiale på siden.

 • +

  Employability og beskæftigelse

  Til understøttelse af institutternes arbejde med de studerendes employability og dimittendernes mulighed for hurtigt at komme i job, har AAU Karriere udarbejdet en Employability-portal. 

 • +

  Måling af undervisningskvalitet

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i en rapport beskrevet, at det er muligt at måle de studerendes oplevelse af en række centrale aspekter af undervisning med syv korte skalaer. På den baggrund kan EVA stille nogle konkrete måleredskaber til rådighed for institutioner, der ønsker at følge de studerendes oplevelse af kvaliteten af undervisningen på deres uddannelser. De syv skalaer kan eksempelvis anvendes til at databasere arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelserne. Læs rapporten her:

  Det validerede spørgeskema, der måler de studerendes oplevelse af syv centrale aspekter af undervisning kan findes her: 

 • +

  Frafald og fastholdelse

  AAU's trivselsportal indeholder en vidensbank for indsatser til at øge match, trivsel og gennemførsel blandt studerende er et godt værktøj til brug for arbejdet med trivsel og fastholdelse. Indsatserne er indsamlet blandt institutterne gennem det strategiske arbejde med frafald og fastholdelse.

   

  I følgende dokument har vi samlet et overblik med links til relevante eksterne undersøgelser lavet af bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Uddannelses- og forskningsministeriet (UFM) og Akkrediteringsinstitutionen (AI).

 • +

  Ekstern kvalitetssikring i Europa

  Danmarks Akkrediteringsinstitution har lavet en oversigtspublikation, der giver et tværgående blik på nationale kvalitetssikringssystemer i et europæisk uddannelseslandskab, der spænder bredt geografisk og er i kontinuerlig forandring. Det sker gennem ni landecases og en bred introduktion til den kvalitetssikringsarkitektur, der er vokset frem over de seneste årtier som led i Bologna-processen.

 • +

  Erfaringer med institutionsakkreditering

  Opsamlingen fra Danmarks Akkrediteringsinstitution indeholder en introduktion, der skitserer, hvad overgangen fra akkreditering af enkelte uddannelser til hele uddannelsesinstitutioner har ført med sig og den overordnede ramme for institutionsakkreditering i første runde. Dette følges op af et overblik over afgørelser.

  Dernæst følger temaer, der hver især indkapsler forskelle og fællestræk inden for et afgrænset område af uddannelsesinstitutionernes kvalitetssikringssystemer og -praksis.

 • +

  Uddannelsernes videngrundlag

  Med en ny casesamling giver Danmarks Akkrediteringsinstitution et indblik i, hvordan arbejdet med videngrundlag kan se ud, hvilke tanker der ligger bag og hvordan mulige udfordringer kan løses. Det er håbet, at publikationen vil give uddannelsesinstitutioner på tværs af geografi og institutionstyper inspiration til eget videngrundlagsarbejde gennem læsning om andres erfaringer.

 • +

  Studentercentreret læring

  Med en ny casesamling giver Danmarks Akkrediteringsinstitution et indblik i, hvordan arbejdet med videngrundlag kan se ud, hvilke tanker der ligger bag og hvordan mulige udfordringer kan løses. Det er håbet, at publikationen vil give uddannelsesinstitutioner på tværs af geografi og institutionstyper inspiration til eget videngrundlagsarbejde gennem læsning om andres erfaringer.

 • +

  Studieintensitet

  De videregående uddannelser arbejder på mange forskellige måder med at fremme studerendes arbejdsindsats på studierne. Et nyt inspirationskatalog giver gode råd til, hvordan institutionerne kan gribe arbejdet an.

 • +

  Køn, ligestilling, uddannelseskvalitet og kvalitetssikring

  I en publikation fra Danmarks Akkrediteringsinstitution fokuseres der på det kønsskæve optag på knap halvdelen af de videregående uddannelser, på betydningen af køn og ligestilling undervejs i uddannelserne, på det kønsopdelte arbejdsmarked der følger efter uddannelse og på den skæve kønsbalance i forskertoppen på universiteterne.
  Publikationen viser også, hvordan kvalitetssikring i høj grad kan være med til at identificere og håndtere udfordringer med rod i køn og ligestilling. Kvalitetssikringsaspektet belyses særligt med fire europæiske cases, hvor ekstern kvalitetssikring spiller en væsentlig rolle i forhold til at styrke de videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med køn og ligestilling.

 • +

  Faglige og sociale aspekter af studielivet

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sætter i en rapport fokus på de studerendes faglige engagement og sociale tilknytning på de videregående uddannelser. I rapporten argumenterer EVA for, at fagligt engagement og social tilknytning er helt centrale begreber i forhold til de studerendes tidsforbrug, fastholdelse og læringsudbytte. Desuden gives et bud på, hvordan man med spørgeskemaspørgsmål kan følge de to aspekter af studielivet blandt de studerende.

 • +

  Uddannelse i coronaens skær

  Med Årsmagasin 2020 lægges Akkrediteringsinstitutionens vanlige fokus på uddannelseskvalitet ned over den pandemi, der har præget år 2020 alle steder. Akkrediteringsinstitutionens har set nærmere på, hvordan de videregående uddannelsesinstitutioner har tacklet coronaudfordringerne, hvordan uddannelseskvaliteten og tilrettelæggelsen af uddannelser og undervisning er blevet påvirket, og hvad det har betydet for de studerende.

 • +

  Trivsel og fællesskab under COVID-19

  Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og kulturminister Joy Mogensen inviterede i november 2020 til topmøde om unges trivsel under COVID-19.
  Sammen med studerende, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer blev der udviklet en lang række idéer til, hvordan unge kan få en mere meningsfuld hverdag under COVID-19 og i tiden bagefter. Idéerne er samlet i et katalog til inspiration for uddannelser, undervisere, studerende og alle andre, der møder de unge, og vil hjælpe med at gøre en indsats for unges trivsel.

  I en rapport fra Danmarks Evalueringsinsitut (EVA) ses der på konsekvenserne af hjemsendelsen i vinteren og foråret 2020/2021 for førsteårsstuderende på videregående uddannelser. EVA har bl.a. spurgt de studerende om deres oplevelser af onlineundervisningen, deres motivation, faglige engagement og det sociale læringsmiljø. Rapporten viser overordnet, at hjemsendelsen har påvirket alle de undersøgte aspekter negativt. For at belyse det særlige ved de studerendes situation under COVID-19 sammenlignes resultaterne med førsteårsstuderende på tidligere årgange.