Nyhedsvisning

Nyhedsbrev februar 2020

Lagt online: 31.01.2020

NYT FRA STRATEGI OG KVALITET

KVALITETSOPGAVER I FORÅRET 2020

 

Strategi og Kvalitet udsender halvårligt et nyhedsbrev, hvor vi giver en opdatering på nye tiltag samt de længere processer og projekter, der har Strategi og Kvalitet som tovholder. Herudover giver vi også en kort oversigt over de kvalitetsopgaver, der påbegyndes og kører henover det næste halvår – dvs. fra februar til og med august 2020.

Nyhedsbrevet er et supplement til den løbende, daglige kommunikation, og vi hører meget gerne tilbage, hvis I har kommentarer, spørgsmål eller ønsker til indholdet.

Hvis man ønsker at modtage nyhedsbrevet, men ikke har fået det tilsendt, så tag fat i Kristian Neergaard (khn@adm.aau.dk) i Strategi og Kvalitet.

Venlig hilsen

Strategi og Kvalitet

 

Nyt fra Strategi og Kvalitet

Nyt fra kvalitetsnetværket

AAU kvalitetsnetværk, et uformelt netværk for alle VIP’ere og TAP’ere, blev etableret efter sommerferien 2019 og har haft en god opstart med stor deltageropbakning på de to første møder i 2019.

Møderne afholdes efter en løs skabelon med en informativ del fra Strategi og Kvalitet og en videndelingsdel, hvor deltagerne i grupper drøfter mødets tema. Møderne sluttes med en kort evaluering af mødets indhold og udbytte.

På opstartsmødet d. 12. september var temaet ”Selvevalueringshandlingsplaner”. Der blev holdt oplæg fra Andrea von Dosenrode (Institut for Kommunikation og Psykologi) og Diana Plejdrup Frank (Institut for Datalogi). Efter Andreas og Dianas oplæg om institutternes arbejde med SEHP var der ivrig og værdiskabende dialog i grupperne, hvor viden og erfaringer deltes på tværs af fakulteter og institutter.

På mødet den 14. november informerede Strategi og Kvalitet om begrebet ”Studentercentreret Læring”. Videndelingstemaet var ”Undervisnings- og semesterevalueringer”, og der blev holdt oplæg fra Birte Solvej Neve (Juridisk Institut) og Christian Winther Dissing (Institut for Energiteknologi)

De fire møder i 2020 er allerede planlagt:

  • 27. februar - Tema: Aftagerpaneler
  • 27. maj - Foreløbig tema: Studiemiljø og ikke fremmødte studerende (optagelsen)
  • 26. August - Tema endnu ikke fastlagt
  • 24. november - Tema endnu ikke fastlagt

Du kan læse mere om kvalitetsnetværket på denne side: AAU Kvalitetsnetværk, hvor du bl.a. kan finde kommissoriet for netværket og referaterne fra de afholdte møder.

Tilmelding til møderne sker via kursusportalen her, og alle er velkomne: Tilmelding til Kvalitetsnetværksmøder.

Drøftelser på kvalitetsnetværket

Ivrig snak i videndelingsgrupperne på kvalitetsnetværksmøderne. 

 

Opfølgning på erfaringsudvekslingsmøder

D. 22. oktober blev der afholdt det første erfaringsudvekslingsmøde for TAP med henblik på at skabe et rum og en lejlighed for at udveksle erfaringer og give inspiration til arbejdet med de konkrete kvalitetsprocesser på institutniveauet.

På mødet blev bl.a. formen for fremtidige møder drøftet, og der var enighed blandt deltagerne om, at opgaverne og arbejdsfordelingen på institutterne var så forskellig, at det er svært at have et fælles forum, der kunne give værdi og mening for deltagerne. Det blev derfor besluttet, at erfaringsudvekslingsmøderne ikke skulle fortsætte, men at der i stedet, som fast punkt på møderne i kvalitetsnetværket, ville være mulighed for at oprette ad hoc erfa-grupper, for de deltagere der måtte have interesse og gavn af den faglige sparring på et mere konkret område.

 

Status for evaluering og udvikling af AAU’s kvalitetssystem

Projektet ”Evaluering og udvikling af AAU’s kvalitetssystem” er nu i slutningen af fase 2. I fase 2 er der blevet arbejdet med at udvikle og revidere AAU’s kvalitetspolitik og organisering af kvalitetsledelse, både ud fra evalueringen af kvalitetssystemet i fase 1 og nye krav til kvalitetssystemet (bl.a. den nye bekendtgørelse og vejledning til institutionsakkreditering version 2.0).

Arbejdet i fase 2 er blevet udført af en arbejdsgruppe sammensat på tværs af fakulteterne og de organisatoriske niveauer. Prorektor Inger Askehave, der har været formand for gruppen, har fået rigtig mange gode bidrag og synspunkter fra arbejdsgruppens deltagere, lige fra studerende til undervisere og ledelse, til brug for udarbejdelse af den nye kvalitetspolitik for uddannelsesområdet. Den nye kvalitetspolitik skal behandles på Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling den 3. februar 2020.

Kvalitetspolitikken definerer den nye struktur for kvalitetssystemet, herunder hvilke kvalitetsområder kvalitetssystemet fremadrettet skal bestå af samt målsætningerne for disse.  De mere konkrete rammer og procedurer for de fremadrettede kvalitetsområder skal nu udvikles og revideres i fase 3, der løber i perioden fra februar 2020 og året ud. Her vil der også blive oprettet arbejdsgrupper til de forskellige kvalitetsområder, så der er relevante repræsentanter fra de arbejdsfunktioner, der skal anvende de forskellige procedurer.

Læs mere om projektet på dette link: ”Evaluering  og udvikling af AAU’s kvalitetssystem" 

Hele AAU’s nuværende kvalitetssystem og dettes dokumenter kan findes på denne side: AAU's kvalitetsdokumenter

 

Studiemiljødag 2020

AAU’s Studiemiljøråds årlige Studiemiljødag afholdes i år både på campus Aalborg og AAU CPH.

Studiemiljødagen på AAU CPH afholdes fredag d. 20. marts 2020, kl. 12.00‐16.30 med temaet ”Bæredygtighed”. Studiemiljødagen i København bliver bygget op om en serie sideløbende workshops, hvor deltagerne arbejder med en specifik case med fokus på et bæredygtighedstema. Forskere og studerende med særlig indsigt i workshoppens tema vil være med til at facilitere arbejdet. Hver workshop vil have til opgave at udvikle konkrete og brugbare løsningsforslag til den case, de vælger at arbejde med. For at give alle mulighed for at deltage er der undervisningsfri fra kl. 12 på dagen.

Studiemiljødagen i Aalborg afholdes torsdag d. 26. marts, kl. 14.30‐20.00 med temaet ”Studentertrivsel”.  AAU Studievejledning og Studenterrådgivningen vil give de studerende der deltager redskaber til at opretholde det gode studieliv via oplæg og selvvalgte workshops med fokus på bl.a. motivation, konfliktforebyggelse og study‐life balance.

Jf. mail udsendt til institutter d. 15. november 2019 har prorektor anmodet om undervisningsfri fra kl. 14.00 for at sikre, at alle studerende har mulighed for at deltage.

Studerende fra Esbjerg vil tilbydes mulighed for at deltage i arrangementet i Aalborg.

Læs mere om studiemiljø ved at følge linket: Studiemiljø på AAU
 

Fastholdelsesprojektet

Fastholdelse af de studerende har i de seneste år fået høj prioritet på AAU.

I 2018 og 2019 har der, i regi af Det Strategiske Uddannelsesråd, kørt et projekt med fokus på indsatser og tiltag, som kan forebygge studerendes frafald og styrke deres fastholdelse på uddannelserne.

Et af projektets hovedresultater er en række modeller, som kan anvendes i arbejdet med at sikre en god studiestart og fastholdelse på uddannelserne. Herudover er der også udviklet et katalog over konkrete tiltag, som erfaringerne viser har en positiv virkning på fastholdelsen. Med inspiration hentet fra i dette materiale har en række uddannelser på tværs af fakulteterne i 2019 arbejdet intensivt med fastholdelsestiltag, og effekten af arbejdet ser på nuværende tidspunkt lovende ud.

Pt. er materialet fra projektet ved at blive bearbejdet, så det bliver nemmere at gå til for alle uddannelser, institutter og studienævn. Med AAU Studievejledning som hovedansvarlig bliver der i løbet af foråret eller først på sommeren åbnet en række websider på aau.dk, som vil præsentere alle tiltagene i kataloget.

Forventningen er, at materialet på denne måde bliver let tilgængeligt for alle, som arbejder med fastholdelse og frafald på uddannelserne. Materialet kan anvendes i mange sammenhænge, fx i drøftelser om frafald på handleplansmøder, som input til videreudvikling af studiestart eller som input til nye fastholdelsesprojekter i andre sammenhænge.

 

Kvalitetsopgaver i foråret 2020

Selvevaluering af uddannelser

I januar og februar har Strategi og Kvalitet indkaldt til opstartsmøder for de uddannelser, der skal selvevaluere i 2020. I løbet af foråret skal de relevante institutter udarbejde selvevalueringsrapporter for uddannelserne, som vil danne udgangspunkt for drøftelserne på selvevalueringsmøderne i august/september. På baggrund af selvevalueringsmødet udarbejdes der henover efteråret og vinteren 2020/2021 handlingsplaner for alle de selvevaluerede uddannelser.

Uddannelsernes selvevaluering er et centralt element i AAU’s kvalitetssystem, og den fulde procedure for selvevaluering- og udvikling af uddannelser kan findes på kvalitetshjemmesiden via dette link: AAU's kvalitetsdokumenter

Du kan se hvilke uddannelser, der skal selvevaluere hvornår på turnusplanen for selvevaluering, der kan findes på Kvalitetssikringsværktøjer

 

Uddannelsesberetninger 2020

På baggrund af handlingsplansmøderne som prodekanerne for uddannelse har afholdt ved alle AAU’s studienævn i december og januar, udarbejdes der i februar og marts en uddannelsesberetning for hvert fakultet. Uddannelsesberetningerne skal opsummere det store kvalitets- og udviklingsarbejde, som uddannelserne har gjort i 2019 til direktionen – både ift. overordnede tendenser og konkrete udfordringer.

Uddannelsesberetningerne udarbejdes i samarbejde mellem Studieservice, prodekanerne og dekansekretariaterne og behandles endeligt på direktionsmøder i marts og april.

 

Statusnotater for bemanding for efterårssemesteret 2020

I foråret kører processen omkring bemanding af uddannelserne for efteråret 2020 for sidste gang i sin nuværende form. Statusnotaterne for bemanding udarbejdes på baggrund af bemandingsmøder mellem institut- og studieleder i april/maj, inden de indsendes til Strategi og Kvalitet primo juni.

Statusnotaterne udarbejdes på baggrund af retningslinjerne i de fakultetsspecifikke udmøntningsnotater for bemanding, som du kan finde via dette link: AAU's kvalitetsdokumenter

 

Procedure for frafaldstruede studerende

I umiddelbar forlængelse af eksamensperioden udsender Økonomiafdelingen en påmindelse til studienævnssekretærerne om, at der skal trækkes data på frafaldstruede studerende, når eksamensresultaterne foreligger i STADS (primo april). Det er herefter studienævnsformandens ansvar at sikre den nødvendige opfølgning gennem udsendelse af informationsmails og opfølgende vejledning for relevante studerende.

Den fulde procedure for opfølgning og vejledning, samt hvilke konkrete krav der stilles, kan findes på AAU’s kvalitetshjemmeside: AAU's kvalitetsdokumenter

 

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet i nyhedsbrevet, er du som altid velkommen til at tage fat i en af os i Strategi og Kvalitet. Her kan du finde vores direkte kontaktinformationer

Strategi og Kvalitets nyhedsbreve kan også altid findes på kvalitetshjemmesiden