Nyhedsvisning

Nyhedsbrev februar 2022

Lagt online: 31.01.2022

NYT OM KVALITETSARBEJDET

KVALITETSARBEJDET FORÅR OG SOMMER 2022

Hermed har vi igen i vores nyhedsbrev samlet en buket af forskellige nyheder vedrørende kvalitetsarbejdet, som du kan plukke i, alt efter hvad der er relevant for dig.  

Siden det seneste nyhedsbrev har arbejdet fortsat været fokuseret på implementeringen af det reviderede kvalitetssystem, og du kan læse meget om status på denne proces. Ud over mange andre spændende emner, bringer vi også for første gang et kort indlæg om den kommende institutionsakkreditering, og denne vil i de kommende nyhedsbreve fylde mere og mere indtil processen for alvor starter primo 2023.  

Alt i alt giver vi en kort opdatering på de længerevarende processer og projekter, der er relevant i forhold til arbejdet med uddannelseskvalitet. Desuden er der en oversigt over de kvalitetsaktiviteter, der påbegyndes i løbet af det næste halve år – fra februar til og med august 2022.

Bedste hilsner

Kvalitet og Analyse

 

Nyt om kvalitetsarbejdet


Nyt fra kvalitetsnetværket

Den 18. november 2021 afholdt vi årets sidste møde i Kvalitetsnetværket. Omdrejningspunktet for mødet var procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler og efterfølgende videndeling og sparring på proces og opgaver ifm. gennemførsel af uddannelsesevaluering, kvalitetsrapportering og kvalitetsstatus i 2022. Kvalitet og Analyse stod for præsentationen af procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler heraf med særligt fokus på krav til antal medlemmer, sammensætning og informationer på institutternes hjemmesider. Arbejdet med aftagerpaneler samt inddragelse af deres input er noget vores institutter er meget optaget af, og gav anledning til gode drøftelser og spørgsmål. 

Der er også løbende indsamlet ønsker til emner for de kommende netværksmøder, og vi modtager meget gerne input hertil.  I 2022 tager vi forventeligt emner op som evalueringskultur, -metoder og -platforme, employability, udvikling af samarbejdet med aftagerpaneler og dialogen med dimittender, udmøntning af PBL-principper samt anvendelse af data fra Danmarks Studieundersøgelse (Uddannelseszoom og Lærbar). På årets første møde i marts vil der bl.a. være fokus på processen vedr. AAU’s næste institutionsakkreditering og processen for løbende evaluering og udvikling af kvalitetssystemet.

De fire møder i 2022 er planlagt på følgende tidspunkter:

 • 24. marts
 • 17. maj 
 • 24. august
 • 17. november

Kvalitetsnetværkets hjemmeside kan du både finde information om planlagte møder samt referater og præsentationer fra de afholdte møder. Tilmelding til netværksmøderne foregår fra 2022 ikke længere via AAU’s kursusside Plan2Learn. Hvis du tidligere har deltaget i kvalitetsnetværkets møder, modtager du automatisk en kalenderinvitation hertil. Har du ikke tidligere  deltaget, men ønsker at modtage invitation til de kommende møder, kan du sende en mail til kvalitet@adm.aau.dk.

 

Status på implementering af det reviderede kvalitetssystem

Implementeringen af universitetets reviderede kvalitetssystem er fortsat i fuld gang. I årets første måneder er det især processerne vedrørende uddannelsesevalueringsmøder med deltagelse af eksterne eksperter, kvalitetsrapporteringsmøder med deltagelse af prodekanen og de institutinterne kvalitetsstatusmøder, der fylder i kvalitetsarbejdet.

En del uddannelsesevalueringsmøder er velafholdt, og i perioden frem til første uge af marts følger de resterende samt kvalitetsrapporteringsmøderne. De foreløbige erfaringer tyder på, at de justerede formater for materialet til møderne og selve mødeafholdelsen fungerer godt. Det tyder derfor på, at vi sammen får skabt et solidt vidensgrundlag for institutternes efterfølgende udarbejdelse af handlingsplaner.

Senest den 1. april skal institutterne indsende handlingsplaner til godkendelse hos prodekanen via Kvalitet og Analyse. Det gælder for uddannelser, hvor der er gennemført uddannelsesevaluering eller kvalitetsrapportering i år. Den 1. april er samtidigt også deadline for institutternes indsendelse af opdaterede handlingsplaner og referater fra kvalitetsstatusmøder til prodekanen samt Kvalitet og Analyse. Handlingsplaner og mødereferater anvendes til udarbejdelsen af årets fakultetsberetninger, som du kan læse mere om i nyhedsbrevets afsnit om fakultetsberetninger.

Implementeringen af procedurerne fylder stadig meget på alle niveauer i organisationen og vil fortsat gøre det i de første måneder af 2022. Blandt de opgaver, der har en særlig bevågenhed, også fra prodekanernes og prorektors side, er implementeringen af institutternes planer for evalueringer med studerende (herunder tilbagemeldinger til de studerende) og planer for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling samt institutternes bemandingsplanlægning af forårssemestret 2022, jf. ”Principper for forskningsbasering og videngrundlag”

Læs mere om den fortsatte implementering i nyhedsbrevets afsnit om kvalitetsarbejdet forår og sommer 2022.
 

Digital understøttelse af kvalitetsarbejdets processer

Indsatsen for at få styrket den digitale understøttelse af kvalitetsarbejdets processer er i fuld gang.

Helene Møller Larsen blev i oktober 2021 ansat i Studieservice til at lede projektet, som siden har fået sammensat en styregruppe med Prorektor Anne Marie Kanstrup som formand.

Til projektet er der også samlet en referencegruppe på 10 personer bestående af kvalitetsmedarbejdere på institutterne, studieledere og studienævnsforpersoner bredt repræsenteret på AAU. Referencegruppen får en væsentlig rolle i at sikre, at projektets udvikling og resultater bedst muligt rammer sin målgruppe.

Sara Marie Jensen fra Kvalitet og Analyse er blevet fast medlem af arbejdsgruppen, og i løbet af foråret forventes en ekstern teknisk Microsoft 365-konsulent også at blive tilknyttet.

Fokus for projektet er at understøtte de nuværende processer defineret i det reviderede kvalitetssystem, og i løbet af det næste halve år skal kvalitetsarbejdets processer afdækkes efterfulgt af en indsamling af behov ift. digital understøttelse. Begge dele er en del af grundlaget for at finde en digital løsning, der kan styrke og effektivisere kvalitetsarbejdet på AAU, så der bliver mere tid til kvalitet i kvalitetsarbejdet.

Styregruppe:

 • Anne Marie Kanstrup, Prorektor (styregruppeformand og projektejer)
 • Søren Lind Christiansen, Universitetsdirektør (sponsor og seniorleverandør)
 • Jeppe Emmersen, Prodekan for uddannelse på SUND (gevinstejer)
 • Tom Nyvang, Viceinstitutleder på Institut for Kommunikation og Psykologi (gevinstejer)
 • Lone Hougaard, Områdeleder i Kvalitet og Analyse (procesejer og gevinstejer)                 

Referencegruppe:

 • Susanne Hald, Kvalitetsmedarbejder på Institut for Kultur og Læring (slutbruger)
 • Line Kousholt Caspersen, Kvalitetsmedarbejder på Institut for Politik og Samfund og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde (slutbruger)
 • Christian Winther Dissing, Kvalitetsmedarbejder på Institut for Energiteknik (slutbruger)
 • Line Vittrup, Kvalitetsmedarbejder på Institut for Planlægning (slutbruger)
 • Louise Juvoll Madsen, Kvalitetsmedarbejder på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (slutbruger)
 • Lene Tølbøll, Studieleder på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde (lokal gevinstejer og slutbruger)
 • Niels T. Eriksen, Studieleder på Institut for Kemi og Biovidenskab (lokal gevinstejer og slutbruger)
 • Ulrik Nyman, Studieleder på Institut for Datalogi (lokal gevinstejer og slutbruger)
 • Svend Birkelund, Studieleder og studienævnsformand på Klinisk Institut og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (lokal gevinstejer og slutbruger)
 • Aase Voldgaard, Studienævnsformand på Institut for Kultur og Læring (slutbruger).

 

Resultater fra de studerendes kvantitative evaluering af studiemiljøet 2021

Institutterne har nu indberettet resultater fra de kvantitative standardiserede studiemiljøspørgsmål fra forårssemestret 2021. og Studieservice ud fra disse udarbejdet en rapport, der indeholder en opsamling af resultaterne på hhv. fakultets-, campus- og institutionsniveau.
D. 18. november 2021 modtog institutterne en mail (til videre distribuering) med en opsummering af rapportens vigtigste resultater samt link til rapporten, som kan findes på studiemiljøhjemmesiden.

Rapporten har været behandlet i Studiemiljørådet og Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR), som har brugt den til at drøfte eventuelle opmærksomhedspunkter og indsatser på studiemiljøområdet.
Som opfølgning på resultaterne vedr. krænkende adfærd og/eller chikane arbejder AAU Studie- og trivselsvejledning på indsatser med fokus på sparring og henvisningsmuligheder for undervisere og sekretærer omkring håndtering af studerende i mistrivsel. Indsatsen omfatter bl.a. plakat til ophæng i VIP/TAP kantiner og kontorer i studiemiljøerne. Fokus er bl.a. på studerende som:

 • mistrives eller har særlige behov for støtte
 • hold/årgange som fungerer uhensigtsmæssigt
 • grupper med samarbejdsvanskeligheder

Desuden gøres der opmærksom på muligheden for at henvise studerende med selvmordstanker til Studenterrådgivningens nye sub-akutte funktion på Campus Aalborg.

Endvidere har AAU Studie- og trivselsvejledningen d. 3. januar 2022 sendt en opdateret udgave af de tidligere udsendte samtalekort til håndtering af svære samtaler til institutterne (til videre distribuering). Disse samtalekort kan bl.a. bruges af medarbejdere, der eksempelvis oplever at få henvendelser fra studerende med selvmordstanker, oplevelse af krænkelse eller chikane.

Næste evaluering

Institutterne skal indberette resultaterne fra de standardiserede studiemiljøspørgsmål igen for forårssemestret 2022. Der vil komme en særskilt mail ud om dette i foråret.
 

Studiemiljødag 2022

AAU’s Studiemiljøråds årlige Studiemiljødag afholdes både på Campus Aalborg og Campus København (AAU CPH).

Dato for studiemiljødagen på AAU CPH er endnu ikke endelig fastlagt, men det er besluttet at dagen bliver med ”Bæredygtighed” som omdrejningspunkt. Studiemiljødagen bliver bygget op om en serie sideløbende workshops, hvor deltagerne arbejder med en specifik case med fokus på et bæredygtighedstema. Forskere og studerende med særlig indsigt i workshoppens tema vil være med til at facilitere arbejdet. Hver workshop vil have til opgave at udvikle konkrete og brugbare løsningsforslag til den case, de vælger at arbejde med. For at give alle mulighed for at deltage er der undervisningsfri fra kl. 12 på dagen.

Studiemiljødagen i Aalborg afholdes torsdag d. 24. marts, kl. 14.30‐21.00 med temaet ”Studentertrivsel”. AAU Studie- og trivselsvejledning og Studenterrådgivningen vil give de deltagende studerende konkrete redskaber til at opretholde det gode studieliv via oplæg og selvvalgte workshops med fokus på bl.a. motivation, konfliktforebyggelse og study‐life balance. Derudover er der rig mulighed for, at de studerende selv kan komme med input til, hvordan vi sammen kan skabe et endnu bedre studieliv på AAU.

Jf. mail udsendt til institutter d. 15. november 2020 har prorektor anmodet om undervisningsfri fra kl. 14.00 for at sikre, at alle studerende har mulighed for at deltage.

Studerende fra Esbjerg vil blive tilbudt mulighed for at deltage i arrangementet i Aalborg.

studiemiljøhjemmesiden kan du læse mere om Studiemiljødagen 2022 og tidligere afholdte Studiemiljødage. Siden opdateres løbende.
 

Danmarks Studieundersøgelse

I perioden mellem d. 26. oktober til 15. december 2021 havde alle studerende på AAU mulighed for at besvare ministeriets undersøgelse ’Danmarks Studieundersøgelse’. Undersøgelsens navn er nyt og dækker over de spørgsmålsmoduler, som ministeriet tidligere har betegnet som de to undersøgelser ’Uddannelseszoom’ og ’Læringsbarometer’. Derudover består undersøgelsen af et obligatorisk spørgsmålsmodul vedr. trivsel samt flere moduler, som institutionerne kan tilvælge.

Der er tredje gang, at Uddannelseszoom-modulet indsamles (2018, 2020 og 2021), og anden gang at Læringsbarometer-modulet indsamles (2020 og 2021).

Mens samtlige studerende modtager spørgsmålene i Uddannelseszoom-modulet, er det muligt for institutionerne at vælge, hvorvidt de iht. Læringsbarometer-modulet kun ønsker at indgå med en stikprøve blandt de studerende, eller at samtlige studerende modtager undersøgelsen. I undersøgelsen i 2020 valgte AAU kun at indgå med en stikprøve, men har i 2021 valgt, at samtlige studerende også modtager Læringsbarometer-modulet.

På trods af, at rektoratet havde meldt ud, at de studerende skulle kunne besvare undersøgelsen i en undervisningsgang, samt der var arrangeret konkurrence om pizza til de semestre, der havde en svarprocent over 60 pct., blev den samlede svarprocent kun 29 pct. Resultater fra undersøgelsen vil blive behandlet i Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) og Studiemiljørådet. Endelige data på uddannelsesniveau forventes modtaget februar/primo marts

Endvidere vil resultaterne fra følgende tre spørgsmål i Uddannelseszoom-modulet indgå som en del af den datapakke, som uddannelserne skal forholde sig til i forbindelse med deres kvalitetsrapporteringer og uddannelsesevalueringer i november 2022:

 • Der er et godt socialt miljø (Kvalitetsområde 4. Studiemiljø)
 • Der er et godt fagligt miljø (Kvalitetsområde 4. Studiemiljø)
 • De studerendes typiske tidsforbrug på uddannelsen (Kvalitetsområde 2, Uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift)

AAU har modtaget de første data som samlet gennemsnit for alle de ordinære uddannelser, og nedenfor ses resultaterne for to af ovenstående indikatorer:

Der ses også en sammenligning til de to tidligere gennemførte målinger i 2018 og 2020, hvor AAU har et fald i gennemsnittet af de studerendes vurderinger på disse to spørgsmål. Tallene i parenteserne er antal besvarelser.

For AAU samlet set ligger de studerendes typiske tidsforbrug på uddannelsen i 2021 på 40 timer, hvilket er det samme niveau som målingen i 2018.
 

Resultaternes betydning for AAU’s grundbevilling

Med det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser (fra 2017) er videreførelsen af op til fem procent af grundtilskuddet til de enkelte institutioner fra 2023 afhængig af resultaterne af modulet Læringsbarometer. Ministeriet vil i den 

nærmeste fremtid informere institutionerne om resultaternes betydning for bevillingen. Der kan læses mere om koblingen mellem resultaterne fra Læringsbarometer og uddannelsesinstitutionernes grundbevilling på ministeriets hjemmeside.

Uddannelseszoom - dimittendundersøgelse

Sideløbende med udsendelsen af Danmarks Studieundersøgelse har ministeriet også udsendt et spørgeskema til dimittender, der indeholder spørgsmål, der anvendes i ministeriets digitale værktøj ’Uddannelseszoom’ sammen med resultaterne fra Uddannelseszoom-modulet fra studenterundersøgelsen. For denne undersøgelse blev svarprocenten samlet set 32 pct.
 

AAU’s dimittendundersøgelse

I starten af året vil der blive udsendt rapporter for de dimittendundersøgelser, der er gennemført i 2021. Undersøgelsen er udarbejdet for de uddannelser, der skal i gang med uddannelsesevaluering i maj 2022, eller som er i år 4 i cyklussen for uddannelsesevaluering i efteråret 2022. Dimittendrapporterne skal behandles af studienævnet, inden processen for uddannelsesevaluering sættes i gang.

Umiddelbart efter udsendelsen af rapporterne for 2021 påbegyndes udarbejdelsen af evt. uddannelsesspecifikke spørgsmål for dimittendrapporterne for det næste hold uddannelser (dvs. de uddannelser der skal uddannelsesevaluere i 2023 eller som er i år 4 i cyklussen for uddannelsesevaluering).

Du kan se hvilke uddannelser, der skal uddannelsesevaluere hvornår – og dermed hvilke uddannelser der bliver udarbejdet dimittendrapporter for – i turnusplanen for selvevalueringer på www.kvalitet.aau.dk under 'Værktøjer til kvalitetsarbejdet'.

Se evt. også den fulde procedure for dimittendundersøgelserne på kvalitetshjemmesiden.
 

Den kommende institutionsakkreditering

Institutionsakkrediteringerne i 2. runde er nu godt i gang, og både SDU og DTU har fået en positiv institutionsakkreditering. CBS og ITU er i gang med processen og derefter skal AAU, AU, KU og RUC i denne rækkefølge også igennem en institutionsakkreditering.

AAU skal aflevere ansøgningen (Institutionsrapporten) i februar 2023, og derfor er vi allerede i gang med at planlægge processen. Der er i Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling godkendt en overordnet plan for processen, som strækker sig over de kommende to år. Det er særligt i 2023, at institutterne bliver direkte involveret i processen. I denne forbindelse vil der i løbet af 2022 blive udarbejdet en kommunikationsplan, der skal sikre relevant information til organisationen og påklædning af de medarbejdere/studerende, der kommer til at deltage i selve processen i 2023.

I løbet af 2022 har vi primært AAU’s egen forberedende fase, hvor vi skal udarbejde institutionsrapporten. Institutionsrapporten består af to dele; en systembeskrivelse og en selvevaluering. I selvevalueringen skal AAU bl.a. beskrive vore refleksioner vedr. vores opbygning af kvalitetssystemet samt dets styrker, svagheder og udviklingsmuligheder. Til udarbejdelsen af selvevalueringen anvendes som grundlag den kommende evaluering, vi gennemfører i løbet af 1. halvår, af processen for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering.

Medio 2022 får vi tilsendt en tidsplan fra Akkrediteringsinstitutionen, og der skal afholdes et indledende møde med AI i efteråret 2022. Så snart vi har tidsplanen reserveres tid hos de ledere og medarbejdere, der forventes at skulle deltage i møderne igennem akkrediteringen.

I 2023 vil AAU få besøg af akkrediteringspanelet, der bl.a. via to besøg på AAU, skal interviewe organisationen og lave en vurderingen af vores kvalitetsarbejde. Besøgene forventes at være fordelt med et i henholdsvis 1. og 2. halvår. Efter første besøg fremsender panelet en oversigt over de audittrails (som oftest 2-3 audittrails), og herunder hvilke uddannelser og campusser, de ønsker at auditere på 2. besøg. I perioden mellem udmeldingen af audittrails og 2. besøg skal AAU fremskaffe og tilsende den ønskede dokumentation (referater, planer, rapporter osv.) fra uddannelserne, der viser vores gennemførelse af kvalitetsarbejdet og opfølgning på dette indenfor de udpegede audittrails.

December 2023 vil vi få akkrediteringsrapporten i høring. Denne indeholder panelets indstilling til afgørelse. Efter høringsperioden bliver den endelige afgørelse besluttet i Akkrediteringsrådet i februar 2024.

Læs eventuelt mere om igangværende institutionsakkrediteringer samt processen for institutionsakkreditering i vejledningen til institutionsakkrediteringAkkrediteringsinstitutionens hjemmeside. Der vil også løbende blive opdateret om nyt vedr. AAU’s institutionsakkreditering på kvalitetshjemmesiden.
 

Proces for evaluering og udvikling af kvalitetssystemet

Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling har netop godkendt en proces for systematisk evaluering og udvikling af kvalitetssystemet, som skal sikre fremadrettet agil udvikling af kvalitetsarbejdet på AAU. Det giver mulighed for en mere rullende udvikling af kvalitetsarbejdet frem for større implementeringstunge revisioner. Det vil også give en større fleksibilitet for justeringer i relation til udviklingen på uddannelsesområdet samt de eksterne forventninger og krav til kvalitetsarbejdet på AAU.

Processen forløber kontinuerligt over en 6-årig periode med indlagte 2-årige cyklusser, der omfatter processer for:

 • dialog om justeringer til de overordnede rammer og kvalitetsområderne (I de lige kalenderår)
 • oplæg til justeringer og godkendelse af disse (I 1. halvår de ulige kalenderår)
 • implementering af justeringer (I 2. halvår i de ulige kalenderår)

Hver cyklus følger kvalitetssystemets årshjul for den årlige kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering, hvor dialog om justeringer til de overordnede rammer opstartes i forlængelse af udarbejdelsen af Fakultets-, Fælles Service- og Institutionsberetninger.

Hvert 6. år, når AAU har været igennem en institutionsakkrediteringsproces, første gang i 2024, vil cyklussen for evalueringen og udviklingen af kvalitetssystemet ud over AAU’s egne ønsker til og behov for justeringer, også omfatte eventuelle udpegede udfordringer og anbefalinger fra Akkrediteringspanelet. Yderligere information om processen for evaluering og udvikling af kvalitetssystemet vil blive udarbejdet og lagt på kvalitetssiden snarest, ligesom det vil være et tema på næste kvalitetsnetværksmøde den 24. marts.

 

Kvalitetsarbejdet forår og sommer 2022

Den helt store dagsorden er fortsat implementeringen af det reviderede kvalitetssystem, der blev skudt i gang i foråret 2021 med en række informations- og dialogmøder mellem institutterne og medarbejdere fra (dengang) Strategi og Kvalitet. Dette arbejde fortsætter i 2022, hvor Kvalitet og Analyse vil sætte gang i rækken af processer, der føder ind i den overordnede kvalitetsopfølgning.
 

Fakultetsberetninger, Fælles Service-beretning og institutionsberetning

I foråret 2022 skal fakultetsberetningerne (tidligere uddannelsesberetninger) og Fælles Service beretningen udarbejdes for første gang i det reviderede kvalitetssystem. Disse beretninger skal danne grundlaget for den endelige institutionsberetning, der skal udarbejdes hen over sommeren, og først behandles på Det Strategiske uddannelsesråd lige efter sommerferien og derefter på bestyrelsen til oktober.

Fakultetsberetningerne udarbejdes for alle fire fakulteter i april – maj i et samarbejde mellem prodekaner, Kvalitet og Analyse samt dekansekretariaterne baseret på de netop gennemførte uddannelsesevalueringer, kvalitetsrapporteringer og kvalitetsstatusser (herunder de netop godkendte handlingsplaner). Fakultetsberetningerne præsenterer en opsamling på uddannelsernes kvalitet (herunder styrker og svagheder), arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelserne via uddannelsernes handlingsplaner samt opsamling på både tidligere og planlagte, fremadrettede indsatser på fakultetsniveau. Prodekanerne præsenterer beretningerne for direktionen i juni.

Fælles Service-beretningen er et helt nyt element i kvalitetssystemet, og denne skal udarbejdes parallelt med fakultetsberetningerne, men i et samarbejde mellem Fælles Services ledelse og Kvalitet og Analyse. Universitetsdirektøren præsenterer beretningen for direktionen.
 

Vejledning af forsinkede studerende

Når reeksamensperioden er ovre, igangsættes i februar forårsdelen af Procedure for vejledning af forsinkede studerende. I foråret skal processen gennemføres for studerende på 1. studieår (2. semester) af bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser.

I foråret gennemfører Studie- og trivselsvejledningen i Studieservice også en opfølgende indsats ift. forsinkede studerende. Indsatsen gennemføres for studerende på 2. og 4. semester af bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser for de studienævn, der har ønsket at deltage. Den opfølgende indsats sker pba. beslutning i Det Strategiske Uddannelsesråd og er koordineret ift. processen i Procedure for vejledning af forsinkede studerende. Den opfølgende indsats træder ikke i stedet for processen i proceduren. Procedure for vejledning af forsinkede studerende skal således også følges i foråret 2022 for studienævn, der deltager i den ekstra opfølgende indsats. Hvordan dette konkret skal ske, er nærmere beskrevet i mail fra Kvalitet og Analyse til institutterne den 1. februar vedr. igangsættelse af processen for vejledning af forsinkede studerende.

 

Evalueringer med studerende

I foråret 2022 skal institutterne gennemføre evalueringer med de studerende for anden gang ud fra det enkelte instituts plan for evalueringer med studerende, der blev revideret i 2021 ud fra bl.a. universitetets Principper for evalueringer med studerende. I foråret skal evalueringerne for alle uddannelser på universitetet omfatte evaluering af studiemiljøet. For bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser skal der gennemføres kvantitative evalueringer af studiemiljøet med anvendelse af de standardiserede studiemiljøspørgsmål. Da der er andre forhold for diplom- og masteruddannelser ift. studiemiljøet, er evalueringsmetoden for disse uddannelser valgfri, ligesom det er frivilligt om de standardiserede spørgsmål anvendes eller om der anvendes egne spørgsmål til evalueringen af studiemiljøet.
 

Opfølgning på og udvikling af studiemiljøet

Første rul af den reviderede proces for opfølgning på og udviklingen af studiemiljøet blev igangsat i august 2021 er nu gennemført. I efteråret er udfordringer og ønsker til forbedring håndteret af hhv. studienævn - og institutniveau samt ved Campus Service (CAS) og ITS. Større ønsker til og udfordringer med det fysiske studiemiljø er håndteret på dialogmøde mellem dekanaterne, CAS og ITS i december og primo januar, og den samlede tilbagemelding herfra er klar til videreformidling til institutterne ultimo januar/primo februar.

CAS opfordrer fortsat til, at akutte udfordringer i det fysiske studiemiljø indmeldes i AAU Building Support app’en for at sikre hurtig opfølgning og løsning af opgaverne.

Kvalitet og Analyse igangsætter ultimo august 2022 den årlige proces for opfølgning på og udvikling af studiemiljøet.

Hele 'Procedure for opfølgning på og udvikling af studiemiljøet' kan læses på kvalitetshjemmesiden.
 

Nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler

Institutternes aftagerpaneler skal leve op til kravene i Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler, ligesom der på institutternes hjemmesider skal ligge oversigter over medlemmer af panelerne, mødekalendere og -referater.  Proceduren implementeres fortsat løbende ved at institutterne indstiller ændringer i aftagerpaneler og nye aftagerpaneler til godkendelse hos prodekanen via Kvalitet og Analyse.
 

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet i nyhedsbrevet, er du som altid velkommen til at tage fat i en af os i Kvalitet og Analyse. Du kan finde vores direkte kontaktinformationer på Studieservices hjemmeside eller skrive til funktionspostkassen kvalitet@adm.aau.dk.