Nyhedsvisning

Nyhedsbrev februar 2023

Lagt online: 09.02.2023

NYT OM KVALITETSARBEJDET


Så er det blevet tid til årets første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet rummer som altid en opdatering på nye tiltag samt længerevarende processer og projekter, som Kvalitet og Analyse er tovholder på.

Siden det seneste nyhedsbrev i september 2022 er der sket en masse spændende ting - blandt andet kan du i denne udgave af nyhedsbrevet læse om, at der er kommet afgørelser vedrørende ændringer i uddannelsesporteføljen, som AAU har indsendt ansøgninger om, ligesom der er kommet tidsplan for institutionsakkrediteringsprocessen.

Som noget nyt indeholder nyhedsbrevet denne gang ikke information om de kommende kvalitetsopgaver som venter forude, da vi vurderer, at aktuel information herom formidles via andre kanaler. Derudover kan du også altid gå ind og få overblikket i årshjul for kvalitetsarbejdet

Har du gode ideer eller input til nyhedsbrevet kan du skrive til kvalitet@adm.aau.dk.

Bedste hilsner

Kvalitet og Analyse

 

 
Nyt fra AAU Kvalitetsnetværk

I 2023 er planlagt 3 møder i Kvalitetsnetværket. Disse er henholdsvis den 9. marts, den 3. maj og 5. oktober 2023. Der vil gennemgående på de tre møder være status på den igangværende institutionsakkreditering; formøder, audit trails o. lign, og herforuden andre tematikker, som er tæt knyttet til kvalitetsarbejdet.

På mødet den 9. marts 2023 sætter vi fokus på studienævnets rolle i kvalitetsarbejdet suppleret med konkrete praksiseksempler og gode erfaringer fra nogle af vores studienævn. Vi kommer omkring emner som årshjul, metoder for igangsættelse af aktiviteter samt opfølgning og feedback. På mødet vil der også være en opfølgning på de input der blev givet fra Kvalitetsnetværket til justeringer af kvalitetsområderne på mødet den 17. november 2022.

Møderne den 3. maj og 5. oktober kommer til at omhandle institutionsakkrediteringsprocessen og her vil vi sætte fokus på Akkrediteringsinstitutionens 1. og 2. panelbesøg hos os i april og september 2023. Herforuden vil vi også informere om de udtrukne audit trails med hjælp fra de involverede uddannelsers kvalitetsmedarbejdere. På mødet den 5. oktober planlægges foruden status på institutionsakkrediteringen også et inspirationstema omkring evalueringskultur og højnelse af svarprocenter. Vi er altid på udkig efter de gode eksempler og initiativer, så vi hører meget gerne fra dig, hvis I på dit institut eller et institut du kender, gør noget særligt ift. evalueringskultur, som dine kollegaer i netværket kunne have gavn af at kende.    

Møderne i Kvalitetsnetværket har tradition for god, åben og aktiv deltagelse og konstruktive dialoger, som vi i Kvalitet og Analyse sætter stor pris på. Netværket er åbent for alle, så tag gerne din kollega under armen, hvis han/hun i det daglige arbejder med kvalitet og relevans på de forskellige uddannelser, studienævn, institutter, fakulteter og fællesfunktioner.

På Kvalitetsnetværkets hjemmeside kan du læse referaterne fra de afholdte møder, hvori du også finder links til de anvendte præsentationer. På hjemmesiden fremgår det også, hvordan du tilmelder dig møderne.

 

De første møder i koordineringsgruppen

Der er i efteråret 2022 afholdt to møder i den nyetablerede koordineringsgruppe for kvalitetsarbejdet. Koordineringsgruppen er nedsat af Kvalitet og Analyse og består af én kvalitetsmedarbejder fra hvert institut, som særligt vil fungere som forbindelsesofficerer ifm. institutionsakkrediteringsprocessen, men også i forhold til sparring/interne høringer, koordinering samt sikring af implementering og opfølgning på relevante forhold ift. arbejdet med uddannelseskvalitet.

På det første møde i oktober var der en præsentation og drøftelse af gruppens kommissorium samt præsentation af kommunikationsplan for den kommende institutionsakkreditering på dagsordenen. På gruppens andet møde, som blev afholdt i november, var der en præsentation af skitse til selvevalueringen til AAU’s institutionsrapport samt input hertil. På dette møde var der også besøg af Christina Halkjær fra Institute for Advanced Studies in PBL (IAS PBL), som præsenterede det kommende arbejde med revurdering af PBL-principperne.

Det næste møde i koordineringsgruppen er planlagt til den 27. februar 2023, hvor der vil være en præsentation af den kommunikationspakke, der er ved at blive udarbejdet til brug i forbindelse med den kommende institutionsakkreditering.

 

Dialog om justeringer af kvalitetsområder

Jf. ”Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet” og ”Proces for evaluering af kvalitetssystemet”, skal der gennemføres en dialog om justeringer af kvalitetssystemet hvert 2. år. Processen er i 2022 gennemført i en særlig form, hvor der i foråret blev gennemført dialog om og foretaget justeringer vedr. processen for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering. I efteråret er der gennemført dialog om justering af kvalitetsområderne på Kvalitetsnetværksmødet den 17. november, hvor uddannelsesledelse og kvalitetsmedarbejdere på institutniveauet samt prodekanernes strategiske uddannelsesrådgivere drøftede og gav forslag til justeringer. Dialogen foregik i form af workshops og fælles opsamlinger med afsæt i en refleksionsramme.

Kvalitet og Analyse har efter dialogen på kvalitetsnetværksmødet samlet og struktureret inputtene og formidlet dem til deltagerne i netværket i form af en samlet oversigt, for at give alle et fælles overblik over forslagene. Kvalitet og Analyse har derefter vurderet de konkrete forslag og arbejdet videre med disse i to spor. Det første spor relaterer sig til nogle små justeringer, som vi med fordel har kunnet får godkendt/implementeret på den korte bane forud for igangsættelse af kommende processer. Spor 2 vedrører øvrige forslag/justeringer.

I det første spor har Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling (RKU) i januar 2023 godkendt nogle få, mindre præciseringer i tre af kvalitetssystemets procedurer. Beslutningen er også videreformidlet til institutpostkasserne den 16. januar. Der var tale om præciseringer (afgrænsninger) af krav i følgende procedurer, der skulle sikre klare dokumentationskrav ifm. de på daværende tidspunkt igangværende processer:

 • 2.3.2 Principper for evalueringer med studerende (gældende for evalueringer med studerende af E2022)
 • 5.1.1 Principper for forskningsbasering og videngrundlag (gældende for bemandingsplanlægning af F2023)
 • 5.3.1 Principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling (gældende ifm. opfølgning på evalueringer med studerende af E2022)

De opdaterede versioner af procedurerne er tilgængelige på https://www.kvalitet.aau.dk/Kvalitetsdokumenter/#492297 under hhv. Kvalitetsområde 2 (Uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift) og 5 (Forskningsbasering og videngrundlag).

Kvalitet og Analyse har i det første spor også samarbejdet med AAU Studie- og Trivselsvejledning om en administrativ ændring i 4.3.2 Procedure for vejledning af forsinkede studerende. Ændringen går på, at Den opsøgende indsats nu er beskrevet i proceduren, herunder som en integreret del af procesbeskrivelsen. Den justerede procedure gælder for processen vedr. vejledning af forsinkede studerende fra og med foråret 2023, når Kvalitet og Analyse igangsætter processen primo februar.

I det andet spor har Kvalitet og Analyse udarbejdet indstillinger til RKU vedr. det videre arbejde med de øvrige forslag til justeringer i kvalitetsområdernes procedurer og værktøjer. Indstillingerne behandles på rådets møde den 10. februar. Efter mødet sikrer Kvalitet og Analyse orientering af institutniveauet og igangsætter udarbejdelsen af konkrete justeringer i samarbejde med relevante parter i organisationen (herunder institutniveauet). Justeringer vil blive formidlet og implementeret i takt med årshjulet for kvalitetsarbejdet.

 

Afgørelser vedr. ændringer i uddannelsesporteføljen

I september måned 2022 ansøgte AAU Uddannelses- og Forskningsministeriet om en række ændringer i uddannelsesporteføljen. I januar 2023 kom der afgørelser på ansøgningerne og de var som følger:

Ny uddannelse:

Diplomingeniør i design og anvendelse af kunstig intelligens under Institut for Arkitektur og Medieteknologi, godkendt til udbud i Aalborg fra september 2023.

Ny uddannelsesfilial (6-årig godkendelse):

Diplomingeniør i bæredygtig energiteknik under Institut for Energi, godkendt til udbud i Esbjerg fra september 2023.

Sammenlagt uddannelse:

Kandidatuddannelsen i materiale- og nanoteknologi (Aalborg) og kandidatuddannelsen i nanobioteknologi (Aalborg), begge under Institut for Materialer og Produktion, lægges sammen til kandidatuddannelsen i fysik og teknologi (Aalborg), gældende fra og med optaget 2023.

Nye godkendte uddannelsesnavne:

 • Bachelor i nanoteknologi (Aalborg) under Institut for Materialer og Produktion skifter navn til bachelor i fysik og teknologi.
 • Kandidat i forretningsinnovation (Aalborg) under AAU Business School skifter navn til kandidat i entreprenørskab og forretningsinnovation.
 • Master i informations- og kommunikationsteknologier (København) under Institut for Elektroniske Systemer skifter navn til master i cybersikkerhed og privacy.

Navneændringerne gælder fra og med optaget 2023.

Desuden har AAU søgt om navneændring på bachelor og kandidat i politik og administration, hvor der blev ansøgt om, at navnet i stedet skulle være bachelor og kandidat i statskundskab. Her har AAU imidlertid fået afslag. Uddannelserne skal derfor i 2023 fortsat udbydes med de titler og navne, der fremgår af Uddannelsesbasen.

Socialrådgiveruddannelsen udflyttes ikke til Hjørring:

På baggrund af regeringens udflytningsreform har AAU i september 2022 søgt om at udbyde dele af socialrådgiveruddannelsen i Hjørring fra 2023. Da uddannelsen med det nye regeringsgrundlag ikke længere er en del af udflytningsreformen, har AAU valgt at trække ansøgningen og således vil der ikke ske en udflytning af dele af socialrådgiveruddannelsen til Hjørring. (se også her https://www.update.aau.dk/socialradgiveruddannelse-udflyttes-ikke-til-hjorring-alligevel-n57699).

 

Ny hjemmeside

I Kvalitet og Analyse er vi i gang med at opbygge en ny hjemmeside i AAU’s nye CMS-system Umbraco. Den nye side vil primært henvende sig til interessenter udenfor AAU og benyttes som en kanal til ekstern kommunikation om uddannelseskvalitet på AAU, herunder også om den kommende institutionsakkreditering.

Derudover vil der i løbet af det næste år, som del af den samlede løsning fra projektet om digital understøttelse af kvalitetsarbejdets processer, igangsættes et arbejde med at få etableret en ny intern hjemmeside til kvalitetssystemets procedurer og værktøjer. Indtil den er klar, vil dette fortsat kunne tilgås via den eksisterende side om uddannelseskvalitet på AAU.

 

Den kommende institutionsakkreditering

AAU er nu godt i gang med den indledende fase af den kommende institutionsakkreditering. Vi har modtaget en tidsplan for processen, og dialogen med Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI), er godt i gang. I det følgende beskrives vigtige aktiviteter og perioder i processen:

 • 28. november 2022: Indledende møde med Akkrediteringsinstitutionens ledelse. Her deltog Rektor, prorektor og 2 prodekaner samt Kvalitet og Analyse. AI blev orienteret om, hvad der er sket siden seneste akkreditering (2018) i forhold til organisationen, uddannelsesporteføljen og kvalitets-systemet
 • 21. december 2022: AAU fremsendte eksempelmateriale til AI efter forudgående drøftelse og godkendelse i RKU. Eksempelmaterialet består både af dokumenter, der beskriver vores kvalitetssystem, og eksempler på dokumentation af gennemførelsen af årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering. Fremsendte eksempler på årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering er følgende:
  • Uddannelsesevaluering af kandidat i musik
  • Kvalitetsrapportering for Diplomingeniøruddannelsen i globale forretningssystemer
  • Kvalitetsstatus for bacheloruddannelsen i teknoantropologi (Kbh).
  • Fakultetsberetningen fra ENG
  • Institutionsberetningen
 • Primo februar: AI udpeger et akkrediteringspanel, der består af 4-5 eksterne eksperter. Vi får panelmedlemmerne i høring. Akkrediteringspanelet foretager den konkrete vurdering af vores kvalitetssystem og –arbejde, og det er panelmedlemmerne, der interviewer AAU’s personale under de kommende to besøg.
 • 10. marts 2023: AAU skal aflevere institutionsrapporten. AAU er i gang med at udarbejde denne institutionsrapport, der er vores "ansøgning”. Denne skal indeholde en systembeskrivelse og en selvevaluering. Rapporten er udarbejdet gennem  en involverende proces forankret i RKU. Rapporten godkendes endeligt i direktionen inden afsendelse.
 • 25.-26. april: Akkrediteringspanelet kommer på det 1. besøg. Formålet er, på baggrund af institutionsrapporten, at drøfte, hvordan kvalitetsarbejdet overordnet set hænger sammen, samt drøfte selvevalueringens refleksioner. Forventet varighed er cirka halvanden dag. Panelet mødes med den øverste ledelse (rektorat og bestyrelsesrepræsentant), repræsentanter for fakulteternes ledelseslag samt undervisere og studerende, der har indsigt i kvalitetsarbejdet
 • Audittrails: 11. maj, altså kort efter 1. besøg, udmeldes audittrails. Disse skal være grundlaget for 2. besøg. Akkrediteringspanelet udvælger tre specifikke områder til nærmere belysning. De udvælger også, hvilke uddannelser (nok omkring 7-9 uddannelser) og campusser, der skal indgå i disse audittrails. Eksempler på audittrails kan være Studentercentreret læring, Studerendes kontakt til forskningsmiljøet, Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, Ledelsens prioritering og opfølgning på indsatser.
 • 11. maj – 14. juni (20 arbejdsdage): Indsamling af dokumentation hos institutterne til de udvalgte audittrails. Kvalitet og Analyse vil udarbejde en vejledning til brug for indsamling af dokumentation til de institutter, der bliver omfattet af audittrails. Institutterne skal derefter indsamle og sende dette materiale til Kvalitet og Analyse, der samler det hele og udarbejder en læsevejledning til akkrediteringspanelet. De omfattede institutter vil derfor få travlt i perioden medio maj til primo juni. Eksempler på dokumentation er:
  • Referater fra studienævn
  • Referater fra institutledernes semesterlige møder med studieledelsen vedr. drøftelserne af bemandingsplanlægningen
  • Undervisernes undervisningsportfolio, der dokumenterer pædagogisk-didaktiske kompetencer
  • Referater fra aftagerpanelmøder
 • 19.-21. eller 26.-28. september: Akkrediteringspanelet kommer på det 2. panelbesøg (3 dage), hvor akkrediteringspanelet vil mødes med repræsentanter fra de udvalgte uddannelser. Repræsentanterne vil være fra alle ledelseslag, studienævn, VIP, kvalitetsmedarbejdere (TAP) og studerende.
 • 13. december 2023: AAU får akkrediteringsrapporten i høring. Denne indeholder akkrediteringspanelets vurdering og indstilling til afgørelse i Akkrediteringsrådet. AAU kan indgive et høringssvar, hvis vi ikke er enige. Følgende tre indstillinger er muligt:
  • Positiv godkendelse
  • Betinget positiv godkendelse, hvilket indebærer at vi skal igennem en genakkreditering, hvor der er mangler i kvalitetsarbejdet. Samtidig indebærer det, at nye uddannelser og udbud udover en prækvalifikation også skal uddannelsesakkrediteres.
  • Afslag, hvilket indebærer at vi skal igennem en genakkreditering. Samtidig indebærer det, at vi ikke kan oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud. Eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan.
 • 12. marts 2024: Endelig afgørelse sker i Akkrediteringsrådet

I 2. runde af institutionsakkrediteringerne, som startede i 2019, har SDU, DTU og ITU indtil videre fået en positiv institutionsakkreditering. CBS har fået en betinget positiv, der kræver en genakkreditering. RUC er nu også i november 2022 blevet genakkrediteret i 1. runde, og alle universiteter er hermed igennem 1. runde.

Kvalitet og Analyse arbejder sideløbende med institutionsakkrediteringsprocessen med udarbejdelse af kommunikationsmateriale til brug for information til organisationen om processen. Herunder også en opdateret hjemmeside om akkrediteringsprocessen. Der vil primo marts være kick-off for den nye hjemmeside og kommunikationsmaterialet. Kommunikationsmaterialet udarbejdes i samarbejde med AAU Kommunikation.

Kvalitet og Analyse er endvidere i gang med at udarbejde med materiale til påklædningsmøder inden panelbesøgene for de ledere, medarbejdere og studerende, der skal deltage i interviews på møderne med panelet.

Læs eventuelt mere om igangværende institutionsakkrediteringer samt processen for institutionsakkreditering i vejledningen til institutionsakkrediteringAkkrediteringsinstitutionens hjemmeside. Der vil også løbende blive opdateret nyt vedr. AAU’s institutionsakkreditering på kvalitetshjemmesiden.

 

Status på projekt Digital understøttelse af kvalitetsarbejdet

Projektet kører videre som planlagt. Efterårets pilotforløb med test af to forskellige løsningsmuligheder med handlingsplanen som omdrejningspunkt er afsluttet, og frem til sommeren arbejdes der på at få lavet løsningen færdig. Det bliver en samlet løsning, hvor flere af Microsoft-platforme tages i brug for at understøtte arbejdet med handlingsplanen, data, årshjul samt kvalitetssystemets dokumenter og værktøjer (materialer). Løsningen udvikles sammen med en udviklingsgruppe, der består af skiftende kvalitetsmedarbejdere fra institutterne og et fast medlem fra Kvalitet og Analyse og ITS. Microsoft-huset Fellowmind er fortsat ekstern samarbejdspartner på projektet.

Ud over det tekniske spor bliver der lagt et stort fokus på implementering, hvilket også er emne for næste styregruppemøde d. 9. marts 2023. Projektet indhenter i øjeblikket input fra institutterne til, hvorledes løsningen bedst muligt implementeres.

Der planlægges bl.a. aktiviteter til oplæring i brugen af løsningen efter sommerferien. Dette kommer I til at høre mere om, når implementeringsplanen er på plads til marts.
Se en opdateret tidsplan for projektet her: Tidsplan 2023.

Spørgsmål eller kommentarer kan altid sendes til projektleder Helene Møller Larsen.

 

Udrulning af Power-BI på studieområdet

AAU er ved at skifte BI-system, så det fremover vil være Power-BI, der er værktøjet til at formidle data ud i organisationen. Det betyder, rapporterne med studiedata i Qlikview skal udfases. Det gælder bl.a. de forskellige udgaver af datapakkerne, der er de centrale i forhold til kvalitetsarbejdet. Derudover eksisterer der også en lang række rapporter, der dykker nærmere ned i bestand, optag/tilgang, frafald, beskæftigelse m.m.

Arbejdet kommer til at pågå i hele 2023, hvor udrulningen sker i tre lanceringer (med mulighed for justeringer):

 • 1. Bestand, Frafald, Optag, Dimittender og Karakterstatisk
 • 2. Identifikation af frafaldstruede studerende, Planlagte undervisning- og vejledningstimer, Beskæftigelse, Ledighed, Retningslister
 • 3. Datapakkerne, RES rekvisitioner, STÅ indtægter, STÅ, EVU årselever

For at sikre formidlingen af data til næste års kvalitetsarbejde, er det forventningen at datapakke 2023 fortsat vil blive publiceret i Qlikview og Word, som vi kender dem i dag.

Ansvaret for den tekniske omlægning af rapporterne ligger hos BI-teamet i Økonomiafdelingen. Til at understøtte arbejdet, vil der blive nedsat en referencegruppe på ca. 10-15 medarbejdere fra institutniveauet. Referencegruppen vil løbende få mulighed for at give input til bl.a. funktionalitet, indhold og dokumentation. Der er primo februar udsendt en mail til den administrative studieledelse med henblik på at byde ind med forslag til deltagere i referencegruppen.

 

Opdateret årshjul for notater med uddannelsesdata

Studieservice og Økonomiafdelingen udarbejder hvert år forskellige notater med uddannelsesdata. Der er udarbejdet et årshjul, hvor man kan se, hvornår de årligt tilbagevendende notater udarbejdes. Det fremgår endvidere i årshjulet, hvorvidt de enkelte notater behandles i Det Strategiske Uddannelsesråd og/eller Bestyrelsen. Årshjulet for 2023 og offentliggjorte notater finder du her: https://www.intra.inside.aau.dk/Uddannelsesnotater/uddannelsesdata_2023/

 

Resultater fra evaluering af studiestarten drøftet i DSUR

Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) drøftede på deres møde i januar resultaterne af evalueringen af studiestarten for bachelor- og professionsbachelorstuderende. Evalueringen blev for første gang gennemført ud fra en fælles AAU-model for alle fakulteter i oktober 2022. I alt svarede 1.617 studerende (48 pct.) på spørgeskemaet, der bl.a. omhandlede de studerendes oplevelse af information og introduktion, de sociale og faglige aktiviteter og de studerendes oplevelse af deres uddannelsesvalg. Resultaterne på institutionsniveau viser, at de nye studerendes oplevelse af studiestarten er positivt.  Evalueringen viste bl.a. at:

Tilfredshed med studiestarten: 89 pct.af de nye studerende er enige eller delvis enige i, at de samlet set er tilfredse med studiestarten.

Social tilknytning: 90 pct. af de studerende gav udtryk for, at de befandt sig godt med deres nye studiekammerater og var faldet godt til. 80 pct. af de studerende har deltaget i de fleste af de sociale aktiviteter i rusperioden, som tutorerne har organiseret.

Vurdering af uddannelsesvalg: 89 pct. oplevede, at de indtil videre havde truffet det rigtige uddannelsesvalg.

Information inden studiestart: 70 pct. af de studerende finder den modtagne information forud for studiestart om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse tilstrækkelig, mens 80 pct. finder informationen om uddannelsens praktiske forhold tilstrækkelig.

DSUR ønsker fremadrettet en årlig drøftelse af resultaterne på institutionsniveau. Resultaterne fra evalueringen vil desuden blive behandlet på møde i Studiemiljørådet i april.

Kvalitet og Analyse gennemfører i foråret en proces for justeringer af modellen, hvor der bl.a. vil blive kigget på spørgerammen og formuleringer af enkelte spørgsmål, herunder de studerendes kendskab til studieaktivitetsmodellen.

 

Studiemiljødag 2023

Hvert år inviterer AAU’s Studiemiljøråd til en Studiemiljødag, hvor alle studerende på AAU kan komme med til en inspirerende dag i det gode studiemiljøs tegn. Der afholdes en Studiemiljødag på hhv. Campus Aalborg og Campus København. Studerende fra Campus Esbjerg inviteres til Studiemiljødagen i Aalborg.
Temaet for dagen skifter fra år til år, og besluttes af hhv. Studiemiljørådet og Fælles Service AAU CPH på baggrund af, hvad de oplever, fylder mest hos de studerende, eller hvad AAU i særlig grad har brug for de studerendes input til. 

Studiemiljødagen i Aalborg afholdes onsdag den 29. marts kl. 14.30‐20.30, og har bæredygtighed som tema. På dagen får de deltagende studerende viden om bæredygtighed og mulighed for at deltage i forskellige workshops. Alt efter hvilken workshop de vælger, kan de enten være med til at idéudvikle og komme med deres input til bæredygtige løsninger, eller de kan blive mere oplyst om, hvad de selv kan gøre for at leve et mere bæredygtigt liv.

Prorektor har anmodet om undervisningsfri denne dag fra kl. 14.00, jf. mail udsendt til institutter den 21. november 2022. Dette er for at sikre, at alle studerende har mulighed for at deltage. Studiemiljørådet håber, at undervisere og andre medarbejdere i tæt kontakt til studerende vil bakke op om dagen ved at opfordre deres studerende til at deltage i arrangementet.   

Der er pt. ikke planlagt de nærmere rammer for den næste Studiemiljødag på AAU CPH.

På denne hjemmeside kan du læse mere om Studiemiljødagen 2023 og tidligere afholdte Studiemiljødage. Siden opdateres løbende.