Nyhedsvisning

Nyhedsbrev marts 2021

Lagt online: 23.03.2021

NYT FRA STRATEGI OG KVALITET

KVALITETSARBEJDET I FORÅR OG SOMMER 2021

 

I forårets nyhedsbrev giver vi kort opdatering på de længere processer og projekter, der har Strategi og Kvalitet som tovholder. Desuden får I også en oversigt over de kvalitetsopgaver, der påbegyndes i løbet af det næste halve år – fra marts til og med august 2021.

I Strategi og Kvalitet har vi det sidste stykke tid været travlt optaget af at få det reviderede kvalitetssystem i luften! Vi er derfor meget begejstrede for, at vi nu bevæger os ind i projektets implementeringsfase, som vil begynde at blive udrullet efter påsken. Frem mod 1. april pågår der et arbejde på fakultets- og institutniveau, hvor uddannelsesledelsen i første omgang bliver klædt godt på til opgaven. Efter påske begynder den løbende udrulning af det reviderede system, og vi vil i den forbindelse forsikre om, at alle involverede parter får al den information og støtte, der skal til, for at vi kan løfte opgaverne, efterhånden som opgaverne bliver aktuelle.

Derfor er nyhedsbrevet her også kun et supplement til den løbende, daglige kommunikation. Vi hører meget gerne tilbage, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet.

Ønsker du at modtage nyhedsbrevet direkte, men ikke har fået det tilsendt, så tag fat i os på kvalitet@adm.aau.dk.

Næste nyhedsbrev udkommer september 2021.

Bedste hilsner

Strategi og Kvalitet

 

NYT FRA STRATEGI OG KVALITET

Nyt fra kvalitetsnetværket

AAU Kvalitetsnetværket har fået ny koordinator her i Strategi og Kvalitet: Louise Michelsen, der startede hos os i december, har bl.a. overtaget rollen som tovholder på kvalitetsnetværkets møder.

D. 24. november blev der for første gang afholdt digitalt møde i kvalitetsnetværket. Temaet var revidering af kvalitetssystemet, og efter en opdatering på projektets status fra Lena Højlund Larsen blev deltagerne sendt ud i break-out rooms, hvor de skulle drøfte og give input til to procedureudkast: ”Procedure for evalueringer med de studerende” og ”Procedure for opfølgning og udvikling af studiemiljøet”.

Mødet d. 14. januar fulgte samme skabelon som november-mødet. Også her blev deltagerne bedt om at give input til nogle af de nye procedurer: ”Procedure for årlig kvalitetsudvikling og uddannelsesevaluering” samt ”Procedure for forsinkede studerende”.

På begge møder oplevede vi en engageret og livlig diskussion, og der blev givet mange gode forslag til justeringer og forbedringer af procedureudkastene, som medarbejderne i Strategi og Kvalitet har arbejdet videre med, inden de blev endeligt godkendt ved RKU i starten af marts.

Der er planlagt tre yderligere møder i 2021:

  • 7. april                        Tema: Introduktionsmøde til AAU’s kvalitetssystem version 2021
  • 23. august                  Tema endnu ikke fastlagt
  • 18. november             Tema endnu ikke fastlagt

Mødet d. 7. april er samtidig startskuddet for den egentlige implementering af det reviderede kvalitetssystem. På mødet vil du blive introduceret til det nye kvalitetssystem, og der vil være en drøftelse af implementeringsplanen.

Tilmelding til møderne sker via kursusportalen her, og alle er velkomne: Du kan tilmelde dig de kommende møder via dette link. 

Du kan læse mere om kvalitetsnetværket på denne side: AAU Kvalitetsnetværk, hvor du bl.a. kan finde kommissoriet for netværket og referaterne fra de afholdte møder.

 

Diplomer til studenterrepræsentanter i styrende organer

De studerendes deltagelse i AAU’s styrende organer er vigtige for at give de studerende indflydelse på, hvordan kvaliteten af AAU’s uddannelser bedst udvikles fra et studenterperspektiv. De studerende bidrager med et helt unikt blik på uddannelsernes lærings- og studiemiljø som supplement til de ansattes perspektiver. For at anerkende de studerende for deres input og engagement har prorektor besluttet, at der skal udstedes diplomer til de studerende i forbindelse med deres udtræden af det pågældende styrende organ.

Strategi og Kvalitet har i samarbejde med studenter- og medarbejderrepræsentanter siddende i de forskellige råd og nævn udarbejdet diplomskabeloner til de styrende organer, som de studerende kan vælges ind. Det vil sige: studienævn, institutråd, akademiske råd og bestyrelsen. Derudover er der udarbejdet diplomskabeloner til AAU’s Studiemiljøråd samt Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. Der kan læses mere om diplomerne i denne artikel. Der er også udsendt en informationsmail om diplomskabelonerne til alle fakulteter, institutter og øvrige relevante aktører.

Diplomskabelonerne kan findes på denne side.

 

Ny hjemmeside for kvalitetsarbejde på AAU

D. 15. marts lancerede vi den nye hjemmeside for uddannelseskvalitet: www.kvalitet.aau.dk

På den nye hjemmeside er det reviderede kvalitetssystem beskrevet og tilgængeligt. Du kan bl.a. finde en folder med en kort introduktion til kvalitetssystemet samt en række præsentationer, der introducerer kvalitetssystemet og de 6 kvalitetsområder. Kort sagt, så er der allerede nu rigtig meget information at hente på hjemmesiden. Du vil måske bemærke, at der enkelte steder endnu ikke er lagt bilag, skabeloner og andre værktøjer op på hjemmesiden – de vil blive lagt op efterhånden som opgaverne bliver aktuelle.

Tag et kig ind på den nye kvalitetshjemmeside og bliv klogere på det reviderede kvalitetssystem.

 

Status på og implementering af det reviderede kvalitetssystem

Arbejdet med at udvikle AAU’s kvalitetssystem har kørt på højtryk henover efteråret og vinteren, og fortsætter ind i 2021. Vi befinder os pt. i starten af fase 4, og alle områdearbejdsgrupperne (med undtagelse af arbejdsgruppen for område 3. ”Principper for problembaseret læring”1) har afsluttet deres mødeaktivitet, og dokumenterne tilknyttet områderne er blevet revideret og godkendt af RKU.

Fremstilling af de 4 faser i revideringen af kvalitetssystemet

Selve implementeringen af det justerede kvalitetssystemet sker i tre trin:

Tre trin for implementering af kvalitetssystemet

I ugen efter påske bliver implementeringen af det justerede kvalitetssystem officielt skudt i gang med mødet i kvalitetsnetværket d. 7. april. Systemet vil løbende blive udrullet, i takt med at opgaverne og procedurerne bliver relevante. Derfor vil implementeringen for nogle aktiviteter løbe frem til forårssemesteret 2022. I den forbindelse vil uddannelsesledelsen, støttet af Strategi og Kvalitet, sørge for, at alle involverede medarbejdere bliver klædt på til opgaverne, i takt med at de bliver aktuelle.

Du kan læse mere om implementeringen af kvalitetssystemet på den nye kvalitetshjemmeside.

 

Dialogmøder og institutbesøg i sommeren 2021

Som vi har gjort det de sidste år, vil alle institutter blive inviteret til et uformelt dialogmøde med Strategi og Kvalitet. I år vil vi gerne bruge møderne til at få en snak om, hvordan implementeringen af det reviderede kvalitetssystem og de opgaver der er forbundet hermed, forløber.

 

KVALITETSARBEJDET I FORÅR OG SOMMER 2021

Opstart af uddannelsesevaluering

For de uddannelser der skal evalueres i 2021 vil processen køre efter den reviderede ”procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering”.

Processen ligner rigtig meget processen fra det tidligere kvalitetssystem, hvor vi kendte den som selvevaluering af uddannelserne.

I den reviderede udgave er processen rykket, så Strategi og Kvalitet indkalder til opstartsmøder, der ligger i maj måned. Hvis indkaldelsen ikke allerede er nået frem, så kommer den inden for kort tid. På opstartsmøderne aftales de konkrete rammer for uddannelsesevalueringen, og vi får mulighed for at gå i dybden med de nye aspekter af processen.

 

Uddannelsesberetninger 2021

På baggrund af overgangen til det reviderede kvalitetssystem er det besluttet, at der ikke bliver udarbejdet fulde uddannelsesberetninger fra fakulteterne i 2021. Der bliver i stedet udarbejdet en kortere udgave til direktionen, hvori der kun skal redegøres for status på fakulteternes fokusområder fra sidste års uddannelsesberetning samt for de planlagte fokusområder for 2021.

De korte uddannelsesberetninger bliver udarbejdet i et samarbejde mellem prodekanerne for uddannelse, de strategiske uddannelsesrådgivere på fakulteterne og Strategi og Kvalitet.

 

Procedure vedr frafaldstruede studerende

Den reviderede ”procedure for vejledning af forsinkede studerende” vil først blive implementeret i efteråret. Derfor skal processen i foråret 2021 køre som vanligt jf. ”procedure vedr. vejledning af frafaldstruede studerende”.

I umiddelbar forlængelse af eksamensperioden udsender Økonomiafdelingen en påmindelse til studienævnssekretærerne om, at der skal trækkes data på frafaldstruede studerende, når eksamensresultaterne foreligger i STADS (primo april). Det er herefter studienævnsformandens ansvar at sikre den nødvendige opfølgning gennem udsendelse af informationsmails og opfølgende vejledning for relevante studerende.

 

Evalueringer med studerende

Lige som for vejledning af forsinkede studerende bliver de reviderede ”principper for evaluering af studerende” også først implementeret i efteråret. Evaluering af undervisning, semestre og uddannelser kører som hidtil efter ”procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser”.

I den forbindelse minder bruger vi lejligheden til at minde om, at også studiemiljøet for EVU skal evalueres, mindst én gang om året. Institutterne har valgfrihed ift. formen for evaluering.

 

BEMANDINGSPLANLÆGNING FOR EFTERÅRSSEMESTERET 2021

Også den reviderede procedure for bemandingsplanlægning træder først i kraft i efteråret, hvorfor processen kører efter den hidtidige proces. Da udarbejdelsen af statusnotater for bemanding ikke er en del af det reviderede kvalitetssystem, er det besluttet at der ikke skal udarbejdes statusnotater for bemanding i foråret 2021. Bemærk at der dog stadig er krav om at bemandingsplanlægningen dokumenteres, men at denne i foråret 2021 kan bestå af selve bemandingsplanerne og fx et referat for det afholdte planlægningsmøde.

 

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet i nyhedsbrevet, er du som altid velkommen til at tage fat i en af os i Strategi og Kvalitet. Du kan finde vores direkte kontaktinformationer på Strategi og Kvalitets hjemmeside eller skrive til funktionspostkassen kvalitet@adm.aau.dk

 

[1] Da kvalitetsområde 3 er et helt nyt område i kvalitetssystemet, er udviklingen af området planlagt til at forløbe frem til sommerferien 2021.