Nyhedsvisning

Nyhedsbrev september 2019

Lagt online: 11.09.2019

NYT FRA STRATEGI OG KVALITET

KVALITETSOPGAVER I EFTERÅRET 2019

I løbet af foråret og sommeren har vi i Strategi og Kvalitet været på besøg på mange af institutterne, og vi vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak for nogle behagelige og konstruktive møder, hvor der er blevet diskuteret samarbejde og forskellige kvalitetsopgaver.

Nyhedsbrevet her er dels blevet til på baggrund af disse møder, dels på baggrund af et ønske, ikke mindst hos os selv, om at styrke kommunikationen omkring de kvalitetsopgaver, hvor der er kontaktflader mellem institutterne og Strategi og Kvalitet.

I nyhedsbrevet, som vi forventer at udsende to gange årligt, giver vi en aktuel opdatering på nye tiltag og de længere processer og projekter, der har Strategi og Kvalitet som tovholder samt en kort oversigt over de kvalitetsopgaver, der påbegyndes og kører henover det næste halvår.

Nyhedsbrevet er på den måde ment som et supplement til den løbende, daglige kommunikation. Vi håber, at det vil blive taget godt imod og hører meget gerne tilbage, hvis I har kommentarer, spørgsmål eller ønsker til indholdet. 

Venlig hilsen

Strategi og Kvalitet 

 

Nyt fra Strategi og Kvalitet

Nyt kvalitetsnetværk

Der oprettes nu et AAU kvalitetsnetværk for alle VIP’ere og TAP’ere, der i det daglige arbejder med kvalitet og relevans. Netværket er et uformelt forum, der overordnet har til formål, gennem videndeling, at arbejde mod en fælles forståelse for og indsigt i kvalitetsarbejde udført på alle niveauer på AAU.

Netværket skal på den måde være et understøttende forum for kvalitetskulturen og herigennem være med til at skabe et velfungerende kvalitetssystem. Gennem et fokus på åbenhed omkring de udfordringer som kvalitetsarbejdet kan medføre, er det hensigten, at netværket skal bidrage med input til udformningen af kvalitetsarbejdet på tværs af universitetet. 

Herudover skal netværket også betragtes som en kapacitetsopbygning af viden vedrørende AAU’s kvalitetsarbejde i organisationen. Du kan læse mere om kvalitetsnetværket og temaerne for de første møder på denne side: AAU Kvalitetsnetværk

Tilmelding til møderne sker via kursusportalen her: Tilmelding til Kvalitetsnetværksmøder

Første møde i AAU Kvalitetsnetværk
Ivrig snak i grupperne ved første kvalitetsnetværksmøde 12. september, hvor bl.a. videndeling om arbejdet med handlingsplanerne var et tema. 
 

Opsamling på dialogmøder med institutterne

På forårets og sommerens dialogmøder mellem institutterne og Strategi og Kvalitet er der indkommet rigtig mange input af forskellige karakter. Vi vil forsøge at besvare det meste enten konkret eller her i nyhedsbrevet. Det skal dog også bemærkes, at en del af de input der er kommet, ikke ligger i Strategi og Kvalitets portefølje – dem har vi videregivet til de relevante enheder. En del af de rejste problematikker indgår desuden i revisionen af kvalitetssystemet og vil, sammen med inputtet fra de to workshops i foråret, blive adresseret derigennem. Står I og mangler svar på noget, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os.
 

Erfaringsudvekslingsmøder

På dialogmøderne blev der også flere steder udtrykt ønske om et forum for erfaringsudveksling i forbindelse med de opgaver og arbejdsgange, der er knyttet til kvalitetsarbejdet på institutniveau. Strategi og Kvalitet har på den baggrund inviteret til det første erfaringsudvekslingsmøde for kvalitetssikringsmedarbejdere d. 22. oktober. Hensigten med mødet er at skabe et rum og en lejlighed for at udveksle erfaringer og give inspiration til arbejdet med de konkrete kvalitetsprocesser på institutniveau. Det skal også bemærkes, at erfaringsudvekslingsmøderne ikke står i stedet for kvalitetsnetværket. Hvis du ikke har fået tilmeldt dig, men mener, at det kunne være relevant for dig, er du velkommen til at kontakte Kristian Neergaard på khn@adm.aau.dk.
 

nyt i kvalitetssystemet: Semesterevalueringer

Det er i Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) blevet drøftet, om semesterevalueringer fremadrettet skal foretages fra centralt hold, og det er i den forbindelse besluttet, at semesterevalueringer ikke centraliseres. Dog besluttede rådet en ensretning af studiemiljøspørgsmålene i semesterevalueringerne, som skal sikre mulighed for at opgøre resultaterne på institut-, fakultets- og institutionsniveau. Der bliver dermed ikke behov for at udsende en studiemiljøundersøgelse fra centralt hold. Der vil i den nærmeste fremtid blive udsendt en mere detaljeret mail omkring beslutningen, de praktiske omstændigheder og de konkrete spørgsmål.
 

Nye krav til institutionsakkreditering

Igennem vinteren og foråret har Uddannelses- og Forskningsministeriet i samråd med Akkrediteringsrådet og Danmarks Akkrediteringsinstitution arbejdet med at evaluere på første runde af institutionsakkrediteringer med det formål at lave en ny bekendtgørelse og vejledning til institutionsakkrediteringerne version 2.0. Vejledningen angiver krav og forventninger til institutionernes udmøntning af de tre kriterier; dvs. de krav som Aalborg Universitets kvalitetssystem skal leve op til ved næste institutionsakkreditering i 2024, og som der derfor skal tages højde for i den igangværende evaluering og videreudvikling af kvalitetssystemet.

Vi har netop modtaget den reviderede bekendtgørelse, der er en del anderledes i opbygningen end den tidligere vejledning.

Der er nu kun 3 kriterier mod tidligere 5:

  1. Systematisk og involverende kvalitetsarbejde
  2. Videngrundlag
  3. Niveau, indhold og tilrettelæggelse

Selvom antallet af kriterier er reduceret, betyder det desværre ikke, at kravene til kvalitetssystemerne er mindsket, da kravene fra de 2 udeladte kriterier er indeholdt i de nye 3. Desuden er der indført nye krav eller skærpelser til eksisterende kravområder.

Af de væsentligste nye krav og skærpelser kan nævnes:

Kriterium 1. Systematisk og involverende kvalitetsarbejde

Der er nyt krav om, at studerendes prøveresultater skal monitoreres samt at censorrapporterne skal indgå i det systematiske kvalitetssikringsarbejde.

Det er nu indskærpet at der, hvor det er relevant, skal anvendes internationale eksterne eksperter til evalueringen af uddannelser (AAU’s selvevaluering af uddannelserne). Akkrediteringsinstitutionen prøver i vejledningen at definere, hvad der forstås med internationale eksperter og skriver: ”Internationale eksperter er typisk ansat på en institution i udlandet”.

Kriterium 3. Niveau, indhold og tilrettelæggelse

Det er blevet et krav, at udprøvningen kvalitetssikres i forhold til uddannelsernes rette niveau, hvilket skal ses i en sammenhæng med kravet om monitorering af prøveresultater i kriterium 1.

Det er også blevet et krav at uddannelsesudbuddenes tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder prøverne, understøtter studentercentreret læring samt at de studerendes arbejdsbelastning svarer til omfanget af ECTS-point. Kravet om studentercentreret læring er et europæisk krav, der stammer fra Bolognaprocessen og er defineret i Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (de såkaldte ESG’er). Akkrediteringsinstitutionen i Danmark har udgivet en publikation, der belyser det forstærkede europæiske fokus på studentercentreret læring og i den beskrives det, hvordan der arbejdes med at sætte de studerende i centrum for egen læring på forskellige typer af danske videregående uddannelser. Publikationen "Hovedperson i egen læring" kan læses her.

Akkrediteringsinstitutionens vejledningen beskriver også rammerne for selve institutionsakkrediteringsprocessen, som den skal forløbe i 2. runde af institutionsakkrediteringerne. Læs eventuelt mere i vejledningen her.
 

Status for evaluering og udvikling af AAU’s kvalitetssystem

Projektet ”Evaluering og udvikling af AAU’s kvalitetssystem” har nu gennemført fase 1 med et rigtig godt output til det videre arbejde i fase 2.

Der blev i april måned afholdt to ens evalueringsworkshops, hvor alle institutledere, studieledere, studienævnsformænd samt kvalitetsmedarbejdere var inviteret til at deltage. Der var flot repræsentativ deltagelse på begge workshops, hvor kvalitetsarbejdet under alle kvalitetsområder med stor entusiasme og engagement blev drøftet i grupperne.

Alle input, såvel de positive som negative, blev dokumenteret og er nu behandlet, så de kan indgå som et godt fundament til fase 2, hvor kvalitetssystemets overordnede politik, retningslinjer og struktur skal videreudvikles. 

De mere konkrete delpolitikker og procedurer under de fremtidige kvalitetsområder vil først blive udarbejdet/revideret i foråret 2020 i fase 3.

Hele AAU’s nuværende kvalitetssystem og dettes dokumenter kan findes her. 
 

Opdateret kvalitetsårshjul og oversigt over kvalitetsopgaverne

 Tidligere på året udsendte Strategi og Kvalitet et kvalitetsårshjul med ansvarsfordeling mellem prodekaner, institutledere, studieledere og studienævnsformænd. Dette årshjul er blevet opdateret på baggrund af input fra institutterne og har bl.a. fået en ekstra fane, hvor man kan få et samlet overblik over, hvilke kvalitetsopgaver, der knytter sig til hvilke af uddannelsesledelsens funktioner.

Herudover er der blevet udarbejdet en samlet oversigt som, fra et institutperspektiv, viser alle de kvalitetsopgaver der kører henover året for at bidrage til et øget overblik over, hvilke institutopgaver, der kører hvornår.

Både det opdaterede årshjul og den nye oversigt kan findes her.
 

Kvalitetsopgaver i efteråret 2019
 

Selvevaluering af uddannelser

I september holdes der selvevalueringsmøder på de uddannelser, der skal selvevalueres i år. På selvevalueringsmøderne drøftes udfordringer og problemstillinger for den enkelte uddannelse mellem uddannelsesledelsen (studienævnsformand, studieleder, institutleder, prodekan) og eksterne parter (eksterne eksperter og repræsentanter for aftagere). Selvevalueringsmøderne leder sammen med årets studienævnsrapporter frem til udarbejdelsen af en handlingsplan for uddannelsen, der drøftes og vedtages på handlingsplansmøder i december/januar.

Uddannelsernes selvevaluering er et centralt element i kvalitetssystemet, og den fulde procedure for selvevaluerings- og handlingsplansmøderne kan findes her. 
 

Studienævnsrapporter

De årlige studienævnsrapporter med kvalitetsnøgletal udsendes i oktober og behandles i studienævn og hos institutleder frem mod selvevalueringshandlingsplans- og handlingsplansstatusmøderne i december/januar. Studienævnsrapporterne skal drøftes på disse møder i sammenhæng med handlingsplanerne og er en del af grundlaget for den løbende monitorering af uddannelsernes kvalitet og relevans samt for justering af handlingsplanerne.

Bemærk i øvrigt (jf. mail af 24. juni 2019) at det i år har været muligt at opgøre nøgletal for forskningsdækning på to måder. Enten ved at Strategi og Kvalitet trækker dem direkte fra testversionen af forskningsdækningsrapporten i QlikView (baseret på RES-data) eller ved at nøgletallet opgøres af instituttet selv, på baggrund af skabelon udsendt af Strategi og Kvalitet. Fire institutter har valgt at opgøre tallene selv, mens de øvrige institutter har ønsket tallene baseret på RES-data.

Den fulde procedure for studienævnsrapporterne kan læses her.
 

Dimittendundersøgelser

I efteråret vil der løbende blive udsendt rapporter for de dimittendundersøgelser, der er kørt i foråret (dvs. uddannelser der skal selvevaluere i 2020, eller som er i år 4 i selvevalueringscyklussen i 2020). Dimittendrapporterne skal behandles af studienævnet i løbet af efteråret/vinteren, inden selvevalueringsprocessen sættes i gang i februar 2020.

I november påbegyndes udarbejdelsen af evt. uddannelsesspecifikke spørgsmål for dimittendrapporterne for det næste hold uddannelser (dvs. de uddannelser der skal selvevaluere i 2021, eller som i 2021 er i år 4 i selvevalueringscyklussen).

Du kan se hvilke uddannelser, der skal selvevaluere hvornår – og dermed hvilke uddannelser der bliver udarbejdet dimittendrapporter for – på turnusplanen for selvevalueringer som findes her.

Se evt. også den fulde procedure for dimittendundersøgelserne her.
 

Opfølgning på studiemiljø

Processen omkring indsamling, behandling og evt. videregivelse af uløste problematikker, særligt vedrørende fysisk studiemiljø, påbegyndes af studienævnsformænd i september/oktober. De indsamlede problematikker og udfordringer drøftes på institutrådsmøde senest i december, hvorefter institutlederen sikrer udarbejdelse af en samlet oversigt over hvilke problematikker, der videregives til hhv. Campus Service (CAS) og prodekanen. Deadline for indsendelse af punkter til prodekanen er i december/januar alt efter fakultets egen procesplan. Institutleder er også ansvarlig for opfølgning på og information til de studerende om, hvilke problemer der løses, hvilke der arbejdes videre på, og hvilke der nedprioriteres.

Processen for opfølgning på studiemiljøet er beskrevet i nærmere detaljer i de fakultetsspecifikke procesbeskrivelser, som du kan finde her.

De skabeloner, der skal benyttes ifm. udarbejdelsen af institutternes oversigter og videregivelse fra institut til CAS/prodekan, er pt. ved at blive revideret, men vil blive udsendt så snart de er endeligt godkendte. Skabelonenerne er udarbejdet i samarbejde med CAS og prodekanerne for at sikre, at de udfyldte oversigter vil indeholde de informationer, der er er nødvendige for at foretage prioriteringer og træffe beslutninger om opfølgning.
 

Statusnotater for bemanding for forårssemesteret 2020

I efteråret kører processen omkring bemanding af uddannelserne for foråret 2020. Statusnotaterne for bemanding udarbejdes på baggrund af bemandingsmøder mellem institut- og studieleder samt studienævnsformand i oktober/november inden de indsendes til Strategi og Kvalitet primo december mhp. prodekanernes godkendelse. Det er planlagt, at processen for omkring statusnotater for bemanding revideres i foråret 2020.

Statusnotaterne udarbejdes på baggrund af retningslinjerne i de fakultetsspecifikke udmøntningsnotater for bemanding, som du kan finde her.

Skabelonerne til statusnotaterne kan findes her.
 

Handlingsplansmøder

I december og januar har Strategi og Kvalitet indkaldt til selvevalueringshandlingsplans- og handlingsplansstatusmøder. For de uddannelser, der selvevaluerer i 2019, afholdes selvevalueringshandlingsplansmøder, hvor udkast til nye handlingsplaner, udarbejdet på baggrund af selvevalueringsmødet i september, studienævnsrapporterne og overgangshandlingsplanen drøftes.

For uddannelser, der har selvevalueret i tidligere år, afholdes der handlingsplansstatusmøder, hvor implementering og justering af eksisterede handlingsplaner drøftes bl.a. på baggrund af årets studienævnsrapporter.

Du kan læse hele proceduren for handlingsplansmøderne her.
 

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet i nyhedsbrevet, er du som altid velkommen til at tage fat i en af os i Strategi og Kvalitet. Du kan finde vores direkte kontaktinformationer på denne side.